LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
A. Daně, dávky, poplatky a clostrana a číslo
Tvorba a zrušení daňové rezervy na opravu hmotného majetku u fyzických osob
Ing. Hana Kubačáková
10 01/2000
Silniční daň u vozidel, která jsou během ročního období v zahraničí
Ing. Milan Burian
13 01/2000
Základní pravidla pro placení daní a plnění daňových povinností
Ing. Pavel Běhounek
19 01/2000
Závodní stravování v otázkách a odpovědích (1. část)
Ing. Ivan Macháček
5 01/2000
Daň z přidané hodnoty v roce 2000 (1. část)
Dr. František Šeda
21 02/2000
Optimální využití nadměrného odpočtu DPH
Ing. Pavel Běhounek
27 02/2000
Poznámky k podání přiznání k dani silniční za rok 1999
Ing. Milan Burian
29 02/2000
Zdaňování úspor v Evropské unii
JUDr. Josef Houžvička
35 02/2000
Závodní stravování v otázkách a odpovědích (2. část)
Ing. Ivan Macháček
40 02/2000
Může daňový subjekt optimalizovat daňovou povinnost pomocí záloh na daň z příjmů ?
Ing. Ivan Macháček
47 03/2000
Zvláštní sazba daně z finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci
Ing. Miloš Kořínek
52 03/2000
Zohledňování inflace u daně z příjmů fyzických osob v ČR v letech 1993-2000
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
54 03/2000
Nájemné mezi spoluvlastníky nemovitostí
Ing. Lubomír Janoušek
61 03/2000
Daň z přidané hodnoty v roce 2000 (2. část)
Dr. František Šeda
65 03/2000
Vracení daně zahraničním turistům
Ing. Pavel Běhounek
101 04/2000
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 1999
Ing. Illona Součková
71 04/2000
Problematika bartrových obchodů z hlediska spotřební daně, DPH a jejich zaúčtování
Ing. Miloš Kořínek
91 04/2000
Silniční daň palcená při přechodu hraničních přechodů do ČR
Ing. Milan Burian
93 04/2000
Daň z přidané hodnoty v roce 2000 (3. část)
Dr. František Šeda
95 04/2000
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 1999
Ing. Lubomír Janoušek
103 05/2000
Některé daňové pohledy na spolupráci manželů
Ing. Miloš Kořínek
117 05/2000
Novela zákona o spotřebních daních
Ing. Drahomír Fránek
121 05/2000
Daň z přidané hodnoty v roce 2000 (dokončení)
Dr. František Šeda
128 05/2000
Daňové záludnosti při vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka
PhDr. Josef Drbohlav
138 06/2000
Výpočet a placení záloh na daň silniční v roce 2000
Ing. Milan Burian
142 06/2000
Üčetní a daňové odpisy
Ing. Vladislava Látalová
146 06/2000
K respektování zásad daňového řízení
JUDr. Ing. Radek Jurčík
151 07/2000
Nová pravidla pro poskytování zahraničního stravného
Ing. Pavel Běhounek
160 07/2000
Vyřazení pohledávky v jednoduchém účetnictví
PhDr. Josef Drbohlav
163 07/2000
Souhrnný příklad výpočtu a placení záloh na daň silniční během roku 2000
Ing. Milan Burian
167 07/2000
DPH z pohledu jejího uplatnění a účtování při nákupu a prodeji v lékárnách
Ing. Miloš Kořínek
170 07/2000
Daňová exekuce na účet
JUDr. Ing. Milan Chmelík
173 08/2000
Uplatnění DPH u nájmu staveb a pozemků
Ing. Igor Pantůček
183 08/2000
Daňové otázky zřízení práva věcného břemen
Ing. Ivan Macháček
192 08/2000
Trestní zákon, daně a účetnictví
Ing. Ivan Macháček
197 09/2000
Veřejná vyhláška - jeden ze způsobů doručení písemností v daňovém řízení
Bc. Aleš Šustr
200 09/2000
Kam směřuje reorganizace daňových správ
JUDr. Josef Houžvička
203 09/2000
Práva daňového subjektu při výslechu svědků při daňové kontrole
Ing. Zdeněk Burda
209 09/2000
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě z pohledu DPH
PhDr. Josef Drbohlav
213 10/2000
Porovnání podmínek zdanění fyzických osob ve Slovenské a České republice
Ing. Ivan Macháček
220 10/2000
Daňové výdaje (náklady) na dopravu silničním motorovým vozidlem
Ing. Miloš Kořínek
236 11/2000
Daňový pohled na zálohy na podíl na zisku
PhDr. Josef Drbohlav
240 11/2000
Pokuty dle zákona o účetnictví
Ing. Zdeněk Burda
243 11/2000
Zdaňování oprav a technického zhodnocení od 1.4.2000
Ing. Ivan Fučík
247 11/2000
Náhrada PHM při použití soukromého auto pro firemní účely
Ing. Ivan Fučík
250 11/2000
Ustanovení § 20 zákona o DPH v návaznosti na nesprávně vystavené daňové doklady
Ing. Igor Pantůček
259 12/2000
Zdanění podílů na zisku a sleva na dani v podmínkách roku 2000 a eventuálně roku 2001
Ing. Pavel Běhounek
265 13/2000
Motivace zaměstnanců daňovými výhodami penzijního připojištění
Ing. Ivan Macháček
268 13/2000
Námitky při daňové kontrole
Ing. Zdeněk Burda
273 13/2000
Platí se silniční daň po odevzdání SPZ, pokud nebylo zaplaceno pojištění odpovědnosti za provoz vozidla?
Ing. Milan Burian
275 13/2000
Výpočet zisku podnikatele
Ing. Pavel Běhounek
277 14.1/2000
Daňový dobropis po novele zákona o DPH
PhDr. Josef Drbohlav
286 14.1/2000
Daň vybíraná srážkou z příjmů osob br s bydlištěm nebo sídlem v zahraničí
Ing. Ivan Macháček
289 14.1/2000
Silniční daň při použití osobního automobilu zaměstnance jeho zaměstnavatelem
Ing. Milan Burian
300 14.1/2000
Pokuty za nesplnění nepeněžních povinností dle ZSDP
Ing. Zdeněk Burda
302 14.1/2000
Interakce penzijního připojištění se státním příspěvkem, sociálního pojištění a daně br z příjmů
Ing. Dana Šimonovská
309 16/2000
Postižení zlata nebo jiných drahých kovů daňovou exekucí
Dr. Jan Geleti
317 16/2000
Osvobození některých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
Ing. Miloš Kořínek
323 16/2000
Lhůty pro doměření daně z příjmů
Ing. Zdeněk Burda
326 16/2000
Daňový ráj a Česká republika
JUDr. Ing. Milan Chmelík
329 17/2000
Oprava a technické zhodnocení provedené nájemcem po novele zákona o dani z přidané hodnoty
PhDr. Josef Drbohlav
331 17/2000
Odstupné za uvolnění bytu v otázkách a odpovědích
Ing. Ivan Macháček
341 17/2000
Zdaňování spojených podniků a sjednocování přístupu finanční správy br v rámci EU prostřednictvím rozhodčího řízení
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
346 17/2000
Úspěšnost daňových subjektů při podávání opravných prostředků proti rozhodnutí správců daně
Ing. Zdeněk Burda
1118 18/2000
Některé nové pohledy na DPH v daňových výdajích (nákladech) a příjmech (výnosech)
PhDr. Josef Drbohlav
351 18/2000
Stanovení vstupní ceny nemovitosti pomocí reprodukční pořizovací ceny nebo soudním znalcem pro daňové odpisování po 1.1. 1993
Ing. Milan Burian
355 18/2000
Jak předcházet daňovým únikům (italský příklad)
JUDr. Josef Houžvička
359 18/2000
Promlčení a prekluze v daňovém řízení
Bc. Aleš Šustr
368 18/2000
Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí u fyzických osob
Ing. Miloš Kořínek
373 19/2000
Stavby po novele zákona o dani z přidané hodnoty
PhDr. Josef Drbohlav
376 19/2000
Slevy na silniční dani při kombinované dopravě
Ing. Milan Burian
380 19/2000
Zahraniční pracovní cesty v otázkách a odpovědích
Ing. Ivan Macháček
386 19/2000
Svědčíme na finančním úřadě
Ing. Zdeněk Burda
395 19/2000
Výpočet koeficientu podle § 20 v případě vývozu zboží po novele zákona o DPH
Ing. Igor Pantůček
399 20/2000
Daňový a účetní postup při správě bytových a nebytových jednotek podle mandátní smlouvy
Ing. Milan Burian
402 20/2000
Aktuální změny v zákoně o dani silniční
Ing. Pavel Běhounek
407 20/2000
Katastr nemovitostí - poplatky a ceny
Ing. Bohumil Kuba
410 20/2000
Problematika zajištění daně u fyzických osob v daňové praxi
PhDr. Josef Drbohlav
415 21/2000
Co je obsahem novely zákona o spotřebních daních?
Ing. Drahomír Fránek
419 21/2000
Zdanění příjmů fyzických osob z prodeje bytů nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty
Ing. Miloš Kořínek
423 21/2000
Snížení záloh na sociální zabezpečení
Ing. Vladislava Látalová
425 21/2000
Problémy s uplatňováním novely zákona o dani silniční
Ing. Milan Burian
431 22/2000
Daňové důsledky směny
Ing. Pavel Běhounek
435 22/2000
Problematika cenných papírů a daňové exekuce
Dr. Jan Geleti
439 22/2000
Penále placené finančnímu úřadu
Ing. Zdeněk Burda
444 22/2000
Praktické uplatňování změn v odpisování hmotného a nehmotného majetku
Ing. Miloš Kořínek
449 23/2000
Daň z přidané hodnoty ve sdružení
Ing. Vladislava Látalová
455 23/2000
Lhůty pro vyměření a doměření daně
Ing. Ivan Macháček
460 23/2000
Vyplatí se neuhradit penále na dani?
Ing. Zdeněk Burda
464 23/2000
Novela zákona o daních z příjmů a očekávání změn.
Ing. Lubomír Janoušek
467 24/2000
Uskutečnění zdanitelného plnění u nájmu a podnájmu
Ing. Pavel Běhounek
474 24/2000
B. Právostrana a číslo
Konkurz a společné jmění manželů
JUDr. Aleš Bartoš
1 01/2000
Zastupování v daňovém řízení
Mgr. Michal Czigle
7 01/2000
Ručitel v daňovém řízení (nad usnesením Ústavního soudu)
JUDr. Aleš Bartoš
17 02/2000
Zastupování v daňovém řízení (2. část)
Mgr. Michal Czigle
21 02/2000
Postavení organizační složky zahraniční právnické osoby při vkladu do jiné právnické osoby a prodej podniku
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
29 03/2000
Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ( nad rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích)
JUDr. Aleš Bartoš
36 03/2000
Potřebujeme ochrannou lhůtu jako nástroj k překonání úpadku dlužníka?
Bc. Petr Taranda
41 04/2000
Odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitostí (nad usnesením Krajského soudu v Ostravě)
JUDr. Aleš Bartoš
46 04/2000
Ještě k prodeji státní půdy
Ing. Bohumil Kuba
49 06/2000
Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
JUDr. Aleš Bartoš
53 06/2000
Příliš restriktivní výklad zákona o bakách ze strany ČNB je překážkou pro finanční a právní praxi
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
63 07/2000
Přechod daňové povinnosti u daně z nemovitosti
JUDr. Aleš Bartoš
83 08/2000
Odpovědnost cizích subjektů v českém správním právu trestním
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
87 09/2000
Extrateritoriální účinky konkuzu (1. část)
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
91 09/2000
Extrateritoriální účinky konkurzu (2. část)
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
103 10/2000
Dodatečné vyměření daně
JUDr. Aleš Bartoš
117 11/2000
Novela zákoníku práce
JUDr. Ladislav Jouza
127 12/2000
Novela zákona o konkurzu a vyrovnání (1. část)
JUDr. Aleš Bartoš
135 12/2000
Nabývání vlastních akciíí akciovou společností a nabývání akcií dceřinou společností
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
147 13/2000
Novela zákona o konkurzu a vyrovnání (2. část)
JUDr. Aleš Bartoš
151 13/2000
Nový systém evidence obyvatel a rodného čísla
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
172 14.1/2000
Novela zákona o konkurzu a vyrovnání br (3. část)
JUDr. Aleš Bartoš
176 14.1/2000
Katastr má nový zákon
Ing. Bohumil Kuba
184 14.1/2000
Nad právní úpravou institutu vyrovnání, aneb úvaha o tom, co brání jeho širší aplikaci
Bc. Petr Taranda
205 16/2000
Poskytování veřejné podpory a její právní úprava
JUDr. Ing. Radek Jurčík
217 17/2000
Zákon o elektronickém podpisu
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
225 18/2000
Interní a normativní instrukce a správce daně
JUDr. Ing. Milan Chmelík
229 18/2000
Dva nové zákony o mezinárodní pomoci
PhDr. Zdeněk Svoboda
236 18/2000
Novela novely zákona o konkurzu a vyrovnání
JUDr. Aleš Bartoš
237 19/2000
Zrušení správních rozhodnutí soudem
JUDr. Ing. Radek Jurčík
251 20/2000
Dodatečné vyměření daně spolupracujícím manželům
JUDr. Aleš Bartoš
257 20/2000
Novela zákona o konkruzu a vyrovnání - poznámky z praxr
JUDr. Aleš Bartoš
270 21/2000
Několik kritických poznámek k novele zákona o vlastnictví bytů.
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
285 23/2000
Novela občanského soudního řádu (1.část).
JUDr. Aleš Bartoš
308 24/2000
C. Hospodářství, obchod, financestrana a číslo
Výkaz cash flow metodou nepřímou dle platné metodiky
Ing. Helena Vorbová
1 05/2000
Akvizice a fúze - srovnání z pohledu mezinárodních účetních standardů a české legislativy
Dr. Ing. Hana Vyskupová
9 06/2000
Změny v postupech účtování v návaznosti na zdaňování cenných papírů
PhDr. Josef Drbohlav
17 09/2000
Leasing - srovnání z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů (1. část)
Dr. Ing. Hana Vyskupová
23 11/2000
Daňové aspekty určování nákladů kapitálu br v podniku a jejich vliv na finanční rozhodování podniku
Ing. Adriana Knápková
39 14.1/2000
Směnka z hlediska účetního
Ing. Miloš Kořínek
44 14.1/2000
Co znamená metoda účtování slušné hodnoty připravovaná Evropskou unií
JUDr. Josef Houžvička
47 16/2000
Výnosy - porovnání z pohledu mezinárodních účetních standardů a českého účetnictví
Dr. Ing. Hana Vyskupová
51 17/2000
Leasing - cesta k pořízení investice i k uspokojení soukromých potřeb
JUDr. Jiří Pulz
55 20/2000
Změny v účetnictví na obzoru
PhDr. Zdeněk Svoboda
61 20/2000
Rozvoj leasingu v ČR v konfrontaci nabídky a poptávky - co, od koho a jak lze u nás leasovat
JUDr. Jiří Pulz
65 21/2000
Devizové povolení a oznamovací povinnost
Ing. Ivan Fučík
72 21/2000
Průběh leasingové operace
JUDr. Jiří Pulz
73 22/2000
Odpis pohledávek a tvorba opravných položek.
Mgr. Edita Ševcovicová
79 23/2000
K některým problémům pohledávek v daňových nákladech
PhDr. Josef Drbohlav
83 24/2000
D. Aktuální informacestrana a číslo
Daňový pakt pro Evropskou unii
JUDr. Josef Houžvička
1 07/2000
Jednatel společnosti a pracovní poměr
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
13 07/2000
Ochrana proti padělkům a napodobeninám
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
14 07/2000
Plátce daně u pohonných hmot
Ing. Drahomír Fránek
16 07/2000
Evropská komise o sjednocování legislativy ČR a EU a o daňovém systému v ČR
redakce
4 23/2000
Novela zákona o zdravotním pojištění.
redakce
7 24/2000
Ukládání účetní závěrky do sbírky listin.
redakce
8 24/2000
E. Poradenský servis - dotazy čtenářůstrana a číslo
Daňové souvislosti spoluvlastnictví činžovního domu
Eva Janoušková
1 01/2000
Daňové souvislosti převodu bytu do osbního vlastnictví
Eva Janoušková
2 01/2000
Odvolání ručitelů proti výzvě k zaplacení daněbr z převodu nemovitostí
Eva Janoušková
3 01/2000
Příkazní smlouva z hlediska daně z příjmů
Eva Janoušková
4 01/2000
Rozlišení právního titulu pro účely zdanění
Eva Janoušková
5 02/2000
Hlídací pes jako daňový výdaj
Václav Pikal
7 03/2000
Možnost účasti cizince jako zájemce o dražbu při dražbě nemovitosti prováděné správcem daně
Bc. Aleš Šustr
8 03/2000
Uložení pokuty finančním úřadem v průběhu daňové kontroly
Bc. Aleš Šustr
9 03/2000
Přerušení celního řízení
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
11 06/2000
Odkoupení zaměstnaneckých akcií
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
12 06/2000
Kontroly ze strany úředů práce
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
17 08/2000
Otázky ke spotřební dani
Ing. Drahomír Fránek
18 08/2000