LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
A. Daně, dávky, poplatky a clostrana a číslo
Daň z nemovitostí od 1.1.2001.
Ing. Vladislava Látalová
1 01/2001
Daně a rozpočty obcí.
JUDr. Ing. Milan Chmelík
10 01/2001
Právní účinky registrace k DPH aneb je právní úprava dobrovolné registrace k DPH problémem?
JUDr. Barbara Pořízková
15 01/2001
Změny v sociálním pojištění od 1.1.2001.
Ing. Marta Ženíšková
19 01/2001
Změny ve vymezení předmětu daně z přijmů a příjmů od daně osvobozených.
Ing. Lubomír Janoušek
7 01/2001
Zákon o daních z příjmů po novele (2.část)
Ing. Pavel Šimák
23 02/2001
Ještě k přiznání k dani silniční za rok 2000
Ing. Milan Burian
28 02/2001
Úhrada nákladů zástupce v daňovém řízení
JUDr. Lenka Kaniová
37 02/2001
Daňové výdaje na pohonné hmoty při pracovních cestách
PhDr. Josef Drbohlav
39 02/2001
Daňové přiznání k DPH po 1.1.2001
Ing. Igor Pantůček
45 03/2001
Zákon o daní z přijmů po novele (3.část)
Václav Pikal
49 03/2001
Zástavní právo správce daně v roce 2001
Mgr. Michal Czigle
58 03/2001
Přiznání k dani z přijmů fyzických osob za rok 2000
Ing. Lubomír Janoušek
67 04/2001
Přiznání k dani zpřijmů právnických osob za rok 2000
Ing. Illona Součková
73 04/2001
Právní možnosti odpisu daňových nedoplatků
Dr. Jan Geleti
93 04/2001
Drobné stavby jako hmotný majetek - v roce 2001 konečně jasno
Ing. Pavel Běhounek
103 05/2001
K opravám provedeným nájemcem na pronajatém majetku nad rámec nájemného
PhDr. Josef Drbohlav
105 05/2001
Pravidla pro stanovení paušální daně z přijmů fyzických osob
Ing. Zdeněk Burda
109 05/2001
Doklad účetní a daňový
Ing. Ivan Macháček
113 05/2001
Ještě k vyloučení dvojího zdanění přijmů plynoucích ze zahraničí (reakce na článek Z.Rylové v DHK č. 24/2000)
PhDr. Lenka Fialová
119 05/2001
Jak zajistit správnou aplikaci práva Evropské unie v daňové oblasti
JUDr. Josef Houžvička
97 05/2001
Přijmy a výdaje spoluvlastníků nemovitostí po novele ZDP
PhDr. Josef Drbohlav
121 06/2001
Některé změny ve zdaňování pohledávek
Ing. Vladimír Novotný
125 06/2001
Zálohy na daň silniční v roce 2001
Ing. Milan Burian
129 06/2001
Problémy s paušální daní
Ing. Zdeněk Burda
132 06/2001
Účetní období
Ing. Jana Vodičková
137 06/2001
Nové vymezení příjmů z prodeje nemovitostí osvobozených od daně
Ing. Pavel Běhounek
139 07/2001
Co by měl daňový subjekt vědět o daňové kontrole
Ing. Miloš Kořínek
144 07/2001
Přijmy ze závislé činnosti a jejich zdaňování v roce 2001
Ing. Hanuš Kytler
147 08/2001
Základ daně z přijmů po novele zákona
PhDr. Josef Drbohlav
152 08/2001
Co přinesla novela zákona o spotřebních daních?
Ing. Drahomír Fránek
160 08/2001
Použitelnost vozidel vybavených papírovými poznávacími značkami
Ing. Lubomír Janoušek
167 08/2001
Zamezení dvojího zdanění příjmů plynoucích fyzickým osobám - daňovým rezidentům ze zahraničí po novele
Gabriela Ivanco
169 09/2001
K některým změnám u hmotného a nehmotného majetku v roce 2001
PhDr. Josef Drbohlav
173 09/2001
Stanovení vstupní ceny hmotného majetku získaného děděním
Ing. Miloš Kořínek
181 09/2001
Změny ve zdaňování příjmů z prodeje bytů a při rozšíření společného jmění manželů
Ing. Milan Burian
183 09/2001
Je daň ze zemědělských pozemků spravedlivá?
Ing. Bohumil Kuba
189 09/2001
Úroky jako daňový náklad
Ing. Pavel Běhounek
193 10/2001
Nezdanitelné částky snižující základ daně v roce 2001
Ing. Hanuš Kytler
198 10/2001
Uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemků
Ing. Ondřej Semecký
203 10/2001
K článku "Co by měl daňov ý subjekt vědět o daňové kontrole"
JUDr. Stanislav Lžičař
206 10/2001
Zdaňování příjmů fyzických osob z prodeje nemovitostí
PhDr. Josef Drbohlav
209 11/2001
Přihlédnutí ke ztrátě jako odečitatelné položce při daňové kontrole
Ing. Zdeněk Burda
216 11/2001
Ještě k použitelnosti vozidel vybavených papírovými poznávacími značkami
Ing. Karel Janoušek
221 11/2001
Nahlížení do spisu - kdo tahá za kratší konec?
Jan Horešovský
223 12/2001
Smluvní pokuta po novele zákona o daních z přijmů
Ing. Miloš Kořínek
226 12/2001
Možnosti odpočtu od základu daně - "reinvestiční úleva"
PhDr. Josef Drbohlav
229 12/2001
Změny v pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
PhDr. Zdeněk Svoboda
233 12/2001
O šeku obecně
Doc. JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
149 13/2001
Promítnutí směrnic ES do zákoníku práce
JUDr. Eva Špundová
153 13/2001
Zdanění dividend mezi mateřskou a dceřinou společností podle legislativy EU
Mgr. Milena Hrdinková
237 13/2001
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních kkomunikacích a důsledky pro daň silniční po 1.7.2001
Ing. Milan Burian
241 13/2001
Zaměstnavatel - poplatník daně silniční
Ing. Miloš Kořínek
250 13/2001
Daňové důsleddky inkasa lprostřsedků na penzijní pojištění a soukromé životní pojištění
Ing. Dana Šimonovská
281 16/2001
K daňovým aspektům prodeje podniku při jednoduchém účetnictví
PhDr. Josef Drbohlav
283 16/2001
Daňová ztráta
Ing. Miloš Kořínek
292 16/2001
Katastr nemovitostí - poplatky a ceny
Ing. Bohumil Kuba
295 16/2001
Aspekty stanovení záloh jinak z moci úřední
Jan Horešovský
299 17/2001
K poslední novele zákona o spotřebních daních
Ing. Drahomír Fránek
305 17/2001
Proti iluzím a mýtům o výdajích na osobní potřebu poplatníka
PhDr. Josef Drbohlav
308 17/2001
Dary poskytované politickým stranám a hnutím
Ing. Jana Vodičková
313 17/2001
Vyměřování daně podle pomůcek má v daňovém řízení své místo
PhDr. Josef Drbohlav
315 18/2001
Neplatnost rozhodnutí v daňovém řízení
JUDr. Ing. Radek Jurčík
319 18/2001
Správce konkurzní podstaty a daň z přijmů
Ing. Vladislava Látalová
323 18/2001
Povinnost registrace účastníků sdružení bez právní subjektivity za plátce DPH
Ing. Miloš Kořínek
326 18/2001
Odčitatelná položka od základu daně v teorii a praxi
Ing. Jana Vodičková
329 19/2001
Daň z přijmů a důchodci
Ing. Vladislava Látalová
336 19/2001
Konkurz po novele zákona o daních z příjmů
PhDr. Josef Drbohlav
337 19/2001
Podnikání v tichém společenství
Ing. Ivan Macháček
341 20/2001
Škody v daňových výdajích (nákladech) včetně jejich účtování
Ing. Miloš Kořínek
346 20/2001
Plátcům DPH u zhodnocených staveb daňové nebezpesčí nehrozí
PhDr. Josef Drbohlav
351 20/2001
Dotace z pohledu účetnictví a daní z příjmů
Ing. Vladislava Látalová
354 20/2001
Daňové povinnosti vlastníků bytů
Dr. Zdeněk Horský
357 20/2001
Daňové aspekty finančního leasingu
Ing. Pavel Běhounek
359 21/2001
Účetním a zdaňovacím obdobím už nemusí být jen kalendářní rok
PhDr. Josef Drbohlav
362 21/2001
Vracení DPH zahraničním fyzickým osobám
PhDr. Josef Drbohlav
366 21/2001
Opravné prostředky proti rozhodnutím správců daně ve světle statistiky
Ing. Zdeněk Burda
367 21/2001
Právo daňového subjektu nahlížet do spisu
JUDr. Lenka Kaniová
373 22/2001
Daňové výdaje (náklady) u závodního stravování
PhDr. Josef Drbohlav
377 22/2001
Rezerva na opravu hmotného nemovitéo majetku
Ing. Miloš Kořínek
381 22/2001
Daňové změny navazující na novelu obchodního zákoníku
PhDr. Josef Drbohlav
385 23/2001
Restituce a prodej pozemků, aneb daňové eldorádo naruby
JUDr. Ing. Milan Chmelík
391 23/2001
Doručování písemností v daňovém řízení
Ing. Zdeněk Burda
393 23/2001
Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží (1.část)
Ing. Igor Pantůček
398 23/2001
Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží (2.část)
Ing. Igor Pantůček
403 24/2001
Kdy lze vytvářet opravné položky k pohledávkám nebo rezervy na opravu hmotného majetku?
PhDr. Josef Drbohlav
411 24/2001
Použití procentní sazby
Ing. Miloš Kořínek
415 24/2001
B. Právostrana a číslo
Zaměstnanecké akcie po novele obchodního zákoníku.
Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
1 01/2001
Novela občanského soudního řádu (2.část).
JUDr. Aleš Bartoš
6 01/2001
Novela občanského soudního řádu (3.část).
JUDr. Aleš Bartoš
15 02/2001
Dopad zákona č. 159/1999 Sb. na podnikání v cestovním ruchu
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
21 02/2001
Vyrovnání a daňové souvilosti
Bc. Petr Taranda
27 03/2001
Novela občanského soudního řádu (4.část)
JUDr. Aleš Bartoš
33 03/2001
Doručování písemností v daňovém řízení
JUDr. Marie Grossová, Ph.D
43 04/2001
K ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
Jaroslav Dombrowski
47 05/2001
Ochrana majetkových práv zahraničních osob a rozhodčí řízení ve věcech mezinárodních investic
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
53 06/2001
Zamyšlení nad další uvažovanou novelou zákona o konkurzu a vyrovnání
Bc. Petr Taranda
64 06/2001
Obchodní rejstřík ve světle nových právních úprav
Doc. JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
69 07/2001
K odpovědnosti členů orgánů obchodních společností
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.
73 07/2001
Uplatňování pohledávek věřiteli v konkurzu a jejich uspokojení
JUDr. Jolana Maršíková
81 08/2001
Nad novou právní úpravou podnikání v energetice
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
86 08/2001
Právní předpisy a cena obvyklá
JUDr. Ing. Milan Chmelík
89 09/2001
Soudní exekutoři a exekuční činnosti
PhDr. Zdeněk Svoboda
95 09/2001
Vymáhání daňových nedoplatků formou exekuce
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
105 10/2001
Zamyšlení nad novým zákonem o hospodářské soutěži
JUDr. Ing. Radek Jurčík
123 11/2001
Vymezení pojmu provozovna
JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
130 11/2001
Sídlo právnické osoby z obchodně a finančně právního hlediska
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
139 12/2001
Konkurz a společné jmění manželů
JUDr. Aleš Bartoš
145 12/2001
Aplikace § 27 odst. 5 zákona o konkurzu
JUDr. Jolana Maršíková
179 16/2001
Novela zákona o ochraně osobních údajů
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
183 16/2001
K některým otázkám podnikatelských seskupení
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.
187 17/2001
Nový zákon o spotřebitelském úvěru - další prohloubení ochrany spotřebitelů
JUDr. Jiří Pulz
192 17/2001
Účtování v soustavě jednoduchého účetnictví po novelizaci zákona o účetnictví
Ing. Pavel Běhounek
195 18/2001
K nové právní úpravě spotřebitelských úvěrů
JUDr. Jiří Pulz
200 18/2001
S odpady se bude nakládat podle nových pravidel
PhDr. Zdeněk Svoboda
204 18/2001
Změny v účetnictví od 1.ledna 2002
Ing. Pavel Běhounek
209 19/2001
Dědění obchodního podílu v s.r.o. po novele obschodního zákoníku
Mgr. Jan Jindra
215 19/2001
Ochrana osobních údajů ve zvláštních zákonech
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
217 19/2001
Sankce při nedodržování zákona o odpadech
PhDr. Zdeněk Svoboda
223 19/2001
Postavení oddddělených věřitselů v konkurzu
JUDr. Jolana Maršíková
229 20/2001
Napomůže rejstřík zástav rozvoji podnikání?
PhDr. Zdeněk Svoboda
233 20/2001
K založení společnosti s ručením omezeným
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.
237 21/2001
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
243 21/2001
O šeku obecně (2.část)
Doc. JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
248 21/2001
Přerušení řízení o neplatnosti výpovědi prohlášením konkurzu
JUDr. Aleš Bartoš
253 21/2001
Společné jmění manželů a podnikání
JUDr. Aleš Bartoš
255 22/2001
Úpadkové právo si žádá zcela nový zákon
Ing. Erich Deutsch
263 22/2001
Úprava platebního styku dle předpisů EU a v české legislativě
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
269 23/2001
Odporovatelnost a neúčinnost právních úkonů v konkurzu
JUDr. Jolana Maršíková
275 24/2001
C. Hospodářství, obchod, financestrana a číslo
Odložená daň v účetní závěrce podnikatelů za rok 2000.
Ing. Helena Vorbová
1 01/2001
Rozvoj či likvidace podniku?
Ing. Jan Vocel
5 02/2001
Výroční zpráva podniku a zveřejňování účetní závěrky za rok 2000
Ing. Helena Vorbová
93 04/2001
Předpisy EU - spoluurčovatel právního rámce našeho leasingu
JUDr. Jiří Pulz
15 05/2001
Marketing pro firmu v krizi
Ing. Jan Vocel
21 06/2001
Management pohledávek
Ing. Jan Vocel
23 07/2001
Klady a zápory globalizace
PhDr. Ivan Brož, CSc.
31 07/2001
Oprava účetních zápisů a sestavení nové účetní závěrky
Ing. Jana Vodičková
35 07/2001
Když chybějí informace
Ing. Jan Vocel
37 08/2001
E-business - elektronické obchodování a využití informačních technologií
Ing. Jan Vocel
43 10/2001
Pohled do amerického podniku
PhDr. Ivan Brož, CSc.
49 11/2001
Splátkový prodej
Ing. Jan Vocel
51 12/2001
Likvidace firmy : I.část - Příprava a zahájení likvidace
Ing. Jan Vocel
57 13/2001
Likvidace firmy III.část - Příprava a zahájení likvidace
Ing. Jan Vocel
85 16/2001
Tvorba a čerpání rezerv z pohledu českůé legislativy a mezinárodních účetních standardů
Dr. Ing. Hana Vyskupová
93 17/2001
Likvidace firmy IV.část - Ukončení likvidace
Ing. Jan Vocel
98 17/2001
USA a Evropa - partneři a soupeři nebo soupeři a partneři?
PhDr. Ivan Brož, CSc.
105 18/2001
Moderní bankovnictví
Ing. Jan Vocel
109 18/2001
Moderní bankovní produkty
Ing. Jan Vocel
115 19/2001
Kreativní ekonomika
PhDr. Ivan Brož, CSc.
119 20/2001
Marketinkový mix a postavení firmy na trhu
Ing. Jan Vocel
124 20/2001
Strategie řízení, aneb jak přežít bouři
PhDr. Ivan Brož, CSc.
129 21/2001
Finanční řízení a rozhodování podniku, význam časové hodnoty peněz a rizika
Ing. Adriana Knápková
133 22/2001
Ekonomika poté
PhDr. Ivan Brož, CSc.
139 22/2001
Nehmotný majetek z pohledu mezinárodních účetních standardů a české legislativy
Dr. Ing. Hana Vyskupová
143 23/2001
SWOT analýza v praxi
Ing. Jan Vocel
148 23/2001
Obchodní cesty Tomáše a Jana Bati
PhDr. Ivan Brož, CSc.
155 24/2001
Když přichází euro
Mgr. Jindřich Hoda
159 24/2001
Firemní filantropie v současné společnosti
Ing. Markéta Lepičová
164 24/2001
D. Aktuální informacestrana a číslo
Přehled o míře inflace.
redakce
1 01/2001
Informační technologie: Česká republika a svět
redakce
3 02/2001
Internet v právu a podnikání
redakce
5 03/2001
Omezení plateb v hotovosti
PhDr. Zdeněk Svoboda
19 11/2001
Zákon o podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru
PhDr. Zdeněk Svoboda
20 11/2001
Počítač v roli hlídače
Ing. Jan Novák
21 12/2001
Prognóza inflace v ČR
PhDr. Zdeněk Svoboda
23 13/2001
Další změny ve spotřebních daních
PhDr. Zdeněk Svoboda
24 13/2001
Změna zákona o účetnictví na obzoru
PhDr. Zdeněk Svoboda
31 16/2001
Počítačové pirátství není bez rizika
Ing. Jan Novák
33 16/2001
Přicházejí mobily třetí generace
Ing. Jan Novák
35 17/2001
Jak vybírat a chránit internetové domény?
Ing. Jan Novák
37 19/2001
Kancelář si dnes můžete nosit všude s sebou
Ing. Jan Novák
39 20/2001
Další a další novely daňových zákonů
PhDr. Zdeněk Svoboda
41 21/2001
Implementace "evropských směrnic" do zákona o daních z příjmů
PhDr. Zdeněk Svoboda
43 22/2001
"Euronovela" celního zákona
PhDr. Zdeněk Svoboda
45 23/2001
Bezpečnost čipových karet
Ing. Jan Novák
47 24/2001
E. Poradenský servis - dotazy čtenářůstrana a číslo
Námitka proti výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce.
redakce
1 01/2001
Smlouva s vítězným uchazečem ve výběrovném řízení.
redakce
1 01/2001
Práva nájemníka do zajištění náhradního bytu.
redakce
2 01/2001
Podepisování podání v daňovém řízení
redakce
3 02/2001
Postup při posuzování veřejné podpory
redakce
5 02/2001
Poměrné uplatňování nároku na odpočet daně
redakce
10 03/2001
Používání dodatku za jménem a přijmením podnikatele
redakce
70 03/2001
Prokazování odprávněnosti odpočtu DPH
redakce
90 03/2001
Odpovědi k dotazům z oblasti soukromé lékařské praxe
Eva Janoušková
23 08/2001
Vedení jednoduchého účetnictví v roce 2001 a tvorba rezerv
Ing. Hana Kubačáková
31 11/2001
Právo na mzdu v hotovosti
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
32 11/2001
Osvobození od daně z přijmů při prodeji nemovitosti
Ing. Pavel Běhounek
33 12/2001
Společenská smlouva formou notářského zápisu
PhDr. Zdeněk Svoboda
34 12/2001
Budoucí pohledávka zajištěná zástavním právem
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
35 13/2001
Výše sazby základní náhrady u multikáry
Ing. Lubomír Janoušek
35 13/2001
Příjem veřejných prostředků není veřejnou zakázkou
JUDr. Ing. Radek Jurčík
45 16/2001
Náklady spojené s ukončením leasingu
JUDr. Jiří Pulz
46 16/2001
Propadlá jistina jako daňový náklad
Ing. Milan Burian
47 17/2001
Limity pro technické zhodnocení
Dr. František Šeda
47 17/2001
Povinnosti auditora
PhDr. Zdeněk Svoboda
47 17/2001
Rozdělení kompetencí ve mzdobé oblasti
Ing. Jan Vocel
49 18/2001
Mzda za neodvedenou práci
JUDr. Věra Hrouzková
51 19/2001
Převedení na jinou práci
JUDr. Věra Hrouzková
52 19/2001
Chybně uvedená mzda v dohodě
JUDr. Věra Hrouzková
52 19/2001
Kriteria hodnocení nabídek u veřejných zakázek
JUDr. Ing. Radek Jurčík
53 20/2001
Zákaz konkurence a povinnosti společníků s.r.o.
Dr. František Šeda
54 20/2001
Pronájem vozu do zahraničí
Ing. Pavel Běhounek
55 21/2001
Rozsah pracovní pohotovosti
JUDr. Věra Hrouzková
57 22/2001
Přestávky v práci
JUDr. Věra Hrouzková
57 22/2001
Minimální mzdové tarify
JUDr. Věra Hrouzková
58 22/2001
Práce přesčas
JUDr. Věra Hrouzková
58 22/2001
Časové rozlišení leasingu
Ing. Pavel Běhounek
59 23/2001
Odstoupení od smlouvy o dílo
Dr. František Šeda
60 23/2001
Náklady na reprezentaci
Ing. Pavel Běhounek
61 24/2001
Plnění emisních limitů
Ing. Pavel Běhounek
62 24/2001