LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
redakcestrana a číslo
Sledujte možnosti strukturálních fondů EU v období 2007 - 201338 01/2007
Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou PHM stanoví průměrná cena pohonných hmot35 02/2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci35 02/2007
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničného stravného pro rok 200735 02/2007
Nová vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku36 02/2007
Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené.36 02/2007
Pokyn č. D-303 o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 200624 03/2007
Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí ...32 03/2007
Pokyn č. D-306, o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM39 03/2007
Pokyn MF č. D-300 na CD4 03/2007
Pokyn č. D-302 o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona o správních poplatcích24 04/2007
Pokyny č. D-304 a D-30526 05/2007
Časově omezené výzvy do programů podpory malého a středního podnikání Marketing a Rozvoj36 06/2007
Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění34 07/2007
Vybíráme ze Sbírky meznárodních smluv35 07/2007
Předpisy s účinností od 1. března do 1. dubna 200736 07/2007
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže34 09/2007
Sdělení MPSV č. 87/2007 Sb., o rozhodné částce pro výši mzdových nároků vyplacených při platební neschopnosti zaměstnavatele34 09/2007
Vybíráme ze Sbírky zákonů36 09/2007
Pokyn č. D-309 Prominutí úroku z prodlení30 10/2007
Vybíráme ze Sbírky zákonů37 10/2007
Pokyn č. D-307 pro daňové subjekty, které žádají o prominutí příslušenství daně, a o podpoře de minimis33 11/2007
Vybíráme ze Sbírky zákonů35 11/2007
Informace pro daňové subjekty, které žádají o prominutí daně nebo příslušenství daně podle ustanovení § 55a ZSDP20 12/2007
Sdělení MPSV, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy32 13/2007
Aktuální výzvy36 13/2007
Nařízení vlády č. 147/2007 Sb., o pořadí srážek ze služebního příjmu23 14-15/2007
Pokyn č. D-308 o stanovení lhůt v daňovém řízení57 14-15/2007
Nařízení vlády č. 155/2007 Sb.72 14-15/2007
Dílčí novela zákona o DPH k palivovému dřevu od 1.8.200722 16/2007
Novela zákona o regulaci reklamy od 1.9.200715 17/2007
Informace k uplatňování zákona o DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku35 17/2007
Vybíráme ze Sbírky zákonů36 18/2007
Rozšíření služeb internetových stránek české daňové správy28 19/2007
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy32 20/2007
Operační program Podnikání a inovace35 20/2007
Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv36 20/2007
Pokyn č. D-311 K uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění27 21/2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě30 21/2007
Pokyn č. D-312 - v návaznosti na ustanovení čl. 12 Smlouvy mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění30 21/2007
Peníze pro Českou republiku z Evropského sociálního fondu35 21/2007
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve Sbírce zákonů5 21/2007
Novela zákona o správě daní a poplatků35 22/2007
Pokyn č. R 2-07 - K řízení programů a provozování informačního systému programového financování36 22/2007
Novela trestního zákona od 1. prosince 200731 23/2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného za užívání komunikací32 23/2007
Marek Reinohastrana a číslo
Některé aspekty vývozu zboží ovlivňující jeho osvobození od DPH18 20/2007
Mgr. Jiří Rodstrana a číslo
Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců posunuta o dva roky34 18/2007