LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
redakcestrana a číslo
Zákon o volném pohybu služeb platí od 28. prosince 200839 1/2010
Novela zákona o DPH se změnami u zaměstnanců od 29.4.201026 10/2010
Zákon o spotřebitelském úvěru28 11/2010
Sdělení MPSV č. 131/2010 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy pro účely životního a existenčního minima32 11/2010
Sdělení MF k zákonu č. 120/2010 Sb.9 11/2010
Nové pokyny č. D-339 a č. D-340 k dani z nemovitosti12 12/2010
Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní22 13/2010
Významná změna zákona o nadacích a nadačních fondech od 1. července 201030 13/2010
Nové nařízení vlády o způsobu evidence úrazů58 14-15/2010
Pokyn č. D-342 Rozhodnutí o prominutí daně silniční 72 14-15/2010
Skončila platnost pokynu č. D-33672 14-15/2010
Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů20 16/2010
K připravované novele zákona o účetnictví24 16/2010
Zahájení "Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace"36 16/2010
Metodické sdělení k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj24 17/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb....29 17/2010
Sdělení Ministerstva financí o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené SCP centrálním depozitářem35 17/2010
Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní ...36 17/2010
Sdělení Ministerstva financí k poskytnutí a uplatnění daru související s povodněmi21 18/2010
K návrhu novely zákona o daních z příjmů26 18/2010
Návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona o daních z příjmů26 19/2010
Vládní návrh zákona o finančním zajištění 39 19/2010
změny navrhované v DPH od 1.1.20117 19/2010
Sdělení ke zrušení pokynu č. D-10830 2/2010
Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od 1.1.201030 2/2010
Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků s účinností od 5. října 201031 20/2010
Nakladatelství Linde Praha, a.s., Průvodce novým daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty - knižní novinka33 20/2010
Návrh novely zákona o stavebním spoření28 21/2010
První výzva ke grantovým žádostem Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziské organizace ...29 21/2010
Program podpory nestátních neziskových organizací pro rok 201129 21/2010
Návrh novely zákona o daních z příjmů v Poslanecké sněmovně35 21/2010
Připravuje se novela celního zákona17 22/2010
Sdělení k § 19 odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů .....24 22/2010
Návrh novely zákona o dani z nemovitosti24 22/2010
Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2009 ....24 22/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb.27 22/2010
Nařízení vlády č. 281/2010 Sb. ...35 22/2010
Nařízení vlády č. 282/2010 Sb. ....35 22/2010
Sdělení MPSV č. 293/2010 Sb. ...36 22/2010
Nařízení vlády č. 283/2010 Sb. ....36 22/2010
Upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků22 23/2010
Nový pokyn MF k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 2010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení DPH z jiného členského státu za rok 200936 23/2010
Změna vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží34 24/2010
Vyhláška č. 314, kterou se mění vyhláška o civilním letectví...35 24/2010
Nařízení vlády č. 281/2010 Sb. ...35 24/2010
Sdělení MPSV č. 293 Sb.....35 24/2010
Nařízení vlády č. 282/2010 Sb. ....36 24/2010
Pokyn č. D-337 - stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 200938 3/2010
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků a poplatku z prodlení 30 4/2010
K přeplatku pojistného na sociální zabezpečení za první pololetí 200734 4/2010
Informace k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele ...35 4/2010
Povinnost platit zálohy na daně z příjmů v roce 201035 4/2010
Návrh novel zákona o DPH36 4/2010
Změna nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného36 4/2010
Přehled koeficientů daně z nemovitostí 36 4/2010
Návrh novely zákona o spotřebních daních32 5/2010
Novela zákona o spotřebních daních16 6/2010
Návrh na změnu § 36a zákona o DPH18 6/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného24 6/2010
Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, od 1. května 201032 6/2010
Použití ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů 33 6/2010
Informace k § 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech 35 6/2010
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k vracení pojistného na sociální pojištění za I. pololetí 200737 6/2010
Novela zákona o spotřebních daních16 7/2010
Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, od 1. května 201032 7/2010
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k vracení pojistného na sociální pojištění za I. pololetí 200737 7/2010
Nabývání tuzemských nemovitostí26 8/2010
Návrh novely obchodního zákoníku proti tzv. katalogovým podvodům v Senátu30 8/2010
Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků25 9/2010
Změna nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a ekvalifikace nebo školení zaměstnanců37 9/2010
Mgr. Lukáš Rothanzlstrana a číslo
Zákon o svobodném přístupu k informacím a výkladově sporné otázky27 10/2010