LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
redakcestrana a číslo
Novela zákona o DPH v Parlamentu18 1/2011
Návrh tzv. technické novely daňového řádu26 1/2011
Pokyn č. D-346 Prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně39 1/2011
Důležité upozornění k opravě základu daně od 1.4.20112 10/2011
Novelou obchodního zákoníku proti tzv. prázdným společnostem29 10/2011
Novela zákona o pohonných hmotách zavádí povinnou registraci34 10/2011
Přehled vybraných nových a novelizovaných předpisů35 10/2011
Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů13 11/2011
Novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění28 11/2011
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky24 12/2011
Sdělení MPSV č. 129/2011 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků31 12/2011
Sdělení MPSV č. 128/2011 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy pro účely životního a existenčního minima38 12/2011
Přehled vybraných nových a novelizovaných předpisů39 12/2011
Přehled vybraných nových a novelizovaných předpisů34 13/2011
Smlouva mezi Hongkongem a ČR o zamezení dvojímu zdanění34 13/2011
Novela celního zákona od 1.července 201139 13/2011
Návrhy zákonů k důchodové reformě59 14-15/2011
Informace GFŘ k daňovému posouzení výstupu procestu registrace ...71 14-15/2011
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního ....72 14-15/2011
Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2011 sp. zn. Pl. ÚS 46/1072 14-15/2011
Vládní návrh novely zákono o DPH v Poslanecké sněmovně8 14-15/2011
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu13 16/2011
Informace GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH .....37 16/2011
Návrh novely zákona o DPH byl postoupen Senátu15 19/2011
Návrh novely zákona o daňovém poradenství 17 20/2011
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení od 1.10.201134 20/2011
Protokol ke smlouvě mezi vládou ČR a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění35 20/2011
Přehled vybraných nových a novelizovaných předpisů35 20/2011
Nová Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění7 20/2011
Návrh novely zákona o DPH ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny22 21/2011
Vyhláška č. 287/2011 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 201227 21/2011
Novela zákona o loteriích38 21/2011
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a Čínou20 22/2011
Sdělení MPSV č. 310/2011 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 201230 22/2011
Novela zákona o DPH schválena20 23/2011
Změna ČÚS č. 708 ve Finančním zpravodaji č. 5/201134 23/2011
Novela zákona o dani z nemovitostí od 1.1.201224 24/2011
K režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví35 24/2011
Sdělení MPSV č. 2/2011 Sb., o výši průměrné mzdy v České republice38 3/2011
Novela zákona o veřejných zakázkách38 3/2011
Pokyn GFŘ - D - 1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 201032 4/2011
Doplňující informace k vyúčtování a k žádostem o daňové bonusy15 5/2011
Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb.18 5/2011
Vládní návrh novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně23 5/2011
Nepřehlédněte novelu daňového řádu od 1. března 201136 6/2011
Termín pro podání daňového přiznání o jeden den delší36 6/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě6 6/2011
Plátci daně zaměstnávající nerezidenty a povinnost podávat vyúčtování daně elektronicky22 7/2011
Vyhláška č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem27 7/2011
Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb.34 7/2011
Vybíráme ze Sbírky předpisů35 7/2011
Pokyn GFŘ č. D-4 s účinností od 1.4.201124 8/2011
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH - prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému DPH23 9/2011
Změna v konstrukci výpočtu důchodů k 30.9.2011 v Parlamentu28 9/2011
Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. ! 109 a § 109a zákona o dani z přidané hodnoty od 1.4.201133 9/2011
Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží38 9/2011