LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 1999, seznam čísel:
01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 01/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňová koordinace v Evropské unii
JUDr. Josef Houžvička
1 01/1999
Hodnota nepeněžního daru, jako odčitatelná položka od základu daně
Ing. Pavel Běhounek
10 01/1999
Silniční daň jako výdajová (nákladová) položka daně z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
13 01/1999
Posílení finanční situace společnosti prostřednictvím vkladů zaměstnanců
Eva Janoušková
7 01/1999

C. Hospodářství, obchod, finance

Průběžné položky
Ing. Vladislava Látalová
5 01/1999

D. Aktuální informace

Zaúčtování záloh a jejich uplatnění do daňového základu
Ing. Hana Kubačáková
1 01/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 02/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Splnění daňové povinnosti k dani silniční a daňové přiznání za rok 1998
Ing. Milan Burian
17 02/1999
Účinnost licenčních smluv k tzv. průmyslovým právům z daňového hlediska
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
20 02/1999
Postoupení leasingové smlouvy mezi nájemci z hlediska daňové uznatelnosti výdajů
PhDr. Josef Drbohlav
26 02/1999
Sleva na dani
Ing. Miloš Kořínek
49 03/1999
Uplatnění odpisu u majetku dosud nevyužívaného k zajištění zdanitelných příjmů
Ing. Pavel Běhounek
54 03/1999
Vklad pohledávky do obchodní společnosti fyzickou osobou neúčtující v soustavě podvojného účetnictví
PhDr. Josef Drbohlav
55 03/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 03/1999

B. Právo

Zákaznické karty a osobní údaje
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
27 03/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 04/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Vstupní ceny pro daňové odpisování družstevních bytů a nebytových prostor
Ing. Milan Burian
59 04/1999
Slevy z ceny a jiná zvýhodnění poskytovaná dodavateli
Ing. Pavel Běhounek
66 04/1999
Uplatnění daňových pohledávek v konkurzním řízení
Ing. Ivan Macháček
77 04/1999

B. Právo

Stav aproximace českého právního řádu dle standardů Evropských společenství
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
35 04/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 05/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Placení záloh na daň z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
102 05/1999
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - typ B
Ing. Lubomír Janoušek
90 05/1999

B. Právo

Podstatné změny v právní úpravě společnosti s ručením omezeným na Slovensku
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
51 05/1999

D. Aktuální informace

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 1998 a 1999
Václav Pikal
7 05/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 06/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zdanění mateřských a dceřiných společností v evropském regionu
JUDr. Josef Houžvička
107 06/1999
Silniční daň - výpočet a placení záloh na daň roku 1999
Ing. Milan Burian
119 06/1999
Co vše ovlivňuje diskontní úroková sazba v daňovém řízení?
Ing. Ivan Macháček
123 06/1999

D. Aktuální informace

Zápis "problematických staveb" do katastru nemovitostí
Ing. Bohumil Kuba
11 06/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 07/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Finanční a operativní pronájem hmotného majetku u fyzické osoby z hlediska daně z příjmů
Ing. Ivan Macháček
127 07/1999
Stavby - některé problémy ve vztahu k dani z přidané hodnoty
PhDr. Josef Drbohlav
135 07/1999

B. Právo

Lze zjistit kdo je akcionářem?
Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
77 07/1999
Faktura - ano či ne?
Doc. JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
83 07/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 08/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Prolomení povinnosti zachovávat mlčenlivost po novele zákona o správě daní a poplatků
JUDr. Aleš Bartoš
141 08/1999
Varianty daňového řešení spolupráce osob
Ing. Ivan Macháček
148 08/1999
Likvidace stavby a výstavba nového stavebního díla v daňových výdajích (nákladech)
PhDr. Josef Drbohlav
153 08/1999

B. Právo

Mohou být státní organizace ručiteli?
Doc. JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
103 08/1999
Praktické aspekty vzniku společnosti s ručením omezeným
JUDr. Ing. Radek Jurčík
95 08/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 09/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Kontrola zákonnosti rozhodnutí správce daně (1. část - vnitřní kontrola)
JUDr. Ing. Radek Jurčík
157 09/1999
Daňové břemeno, absolutní ztráta a Ramseyovy daně
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
164 09/1999
Varianty odpisování technického zhodnocení u fyzické osoby - podnikatele
Ing. Ivan Macháček
169 09/1999

B. Právo

Nucené vyrovnání po novele slovenského zákona o konkurzu a vyrovnání
Bc. Petr Taranda
109 09/1999
Omezení při vkladu práva do katastru
Ing. Bohumil Kuba
112 09/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 10/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové dopady sjednání kupní ceny při prodeji nemovitostí
Ing. Pavel Běhounek
185 10/1999
Jak dál u daně z nemovitostí?
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
190 10/1999
Kontrola zákonnosti rozhodnutí správce daně (2. část - vnější kontrola)
JUDr. Ing. Radek Jurčík
195 10/1999
Dary a možnost jejich odpočtu od základu daně
Ing. Miloš Kořínek
199 10/1999

B. Právo

Ochrana osobních údajů v českém právu
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
119 10/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 11/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Paušální zdanění v členských zemích OECD a Evropské unie
JUDr. Josef Houžvička
213 11/1999
Zprostředkování z daňového hlediska
Ing. Pavel Běhounek
220 11/1999

C. Hospodářství, obchod, finance

Částečné úhrady pohledávek a závazků v jednoduchém účetnictví
Ing. Vladislava Látalová
26 11/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 12/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňový nedoplatek a ručitel
JUDr. Ing. Milan Chmelík
233 12/1999
Daňový proces jako zvláštní druh samostatného správního řízení
JUDr. Ing. Radek Jurčík
238 12/1999
Zajištění daně ze zdanitelných příjmů fyzických osob
Ing. Miloš Kořínek
244 12/1999

B. Právo

"Německý model" akciové společnosti
Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
135 12/1999
Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (1. část)
Ing. Martin Děrgel
141 12/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 13/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Výdaje hrazené nájemcem z hlediska daně z příjmů
Ing. Pavel Běhounek
247 13/1999
Tiché společenství z pohledu daně z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
251 13/1999

B. Právo

Osvědčování úpadku dlužníka ve formě insolvence v praxi věřitelů
Bc. Petr Taranda
149 13/1999
Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (2. část)
Ing. Martin Děrgel
153 13/1999
Připravovaný návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek
JUDr. Ing. Radek Jurčík
161 13/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 14/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

K novele zákona o spotřebních daních - komentář
Ing. Drahomír Fránek
255 14/1999
Legislativa ke kontrole zahraničních společností jako protiopatření vůči škodlivé daňové soutěži
JUDr. Josef Houžvička
266 14/1999
Daňové příjmy a výdaje spoluvlastníků nemovitostí
PhDr. Josef Drbohlav
274 14/1999
Využití institutu rezervy na opravu hmotného majetku pro optimalizaci daňové povinnosti (1. část)
Ing. Ivan Macháček
279 14/1999

B. Právo

Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (3. část)
Ing. Martin Děrgel
169 14/1999
Prodej státní půdy začíná
Ing. Bohumil Kuba
176 14/1999
K účinkům prohlášení konkurzu podle § 14 zákona o konkurzu a vyrovnání
Ing. Erich Deutsch
179 14/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 16/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru z daňového pohledu
PhDr. Josef Drbohlav
283 16/1999
Využití institutu rezervy na opravu hmotného majetku pro optimalizaci daňové povinnosti (2. část)
Ing. Ivan Macháček
288 16/1999
Nepeněžní příjmy a výdaje pronajímatele
Ing. Pavel Běhounek
293 16/1999
Ukončení činnosti veřejné obchodní společnosti po úmrtí společníka likvidací společnosti (1. část)
Ing. Lubomír Janoušek
298 16/1999

B. Právo

Komparace rakouské a české právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek
JUDr. Ing. Radek Jurčík
201 16/1999

C. Hospodářství, obchod, finance

Zřizovací výdaje (1. část)
Ing. Martin Děrgel
65 16/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 17/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Vliv nových odpisových sazeb na dobu odpisování majetku
Ing. Ivan Macháček
316 17/1999
Pozemky z pohledu účetnictví a daně z příjmů
Ing. Hana Kubačáková
320 17/1999

B. Právo

Vymáhání pohledávek v konkurzním řízení (1. část)
JUDr. Josef Houžvička
209 17/1999

C. Hospodářství, obchod, finance

Zřizovací výdaje (2. část)
Ing. Martin Děrgel
71 17/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 18/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové důsledky odcizení vozidla se zbožím neznámým pachatelem
Ing. Milan Burian
323 18/1999
Finanční a nepeněžní bonifikace z účetního a daňového pohledu
PhDr. Josef Drbohlav
333 18/1999
Vliv zkrácení doby odpisování na finanční leasing
Ing. Ivan Macháček
338 18/1999

B. Právo

K problematickým aspektům recepce práva ES do vnitrostátního práva ČR
JUDr. Ing. Radek Jurčík
219 18/1999
Vymáhání pohledávek v konkurzním řízení (2. část)
JUDr. Josef Houžvička
223 18/1999
Dovoz, vývoz a zpětný vývoz zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví (1. část)
Jaroslav Dombrowski
227 18/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 19/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Srážka daně z dividend a podílů na zisku
PhDr. Josef Drbohlav
1118 19/1999
Daňové reformy v zemích přechodové ekonomiky
JUDr. Josef Houžvička
341 19/1999
Daň z přidané hodnoty a daňové doklady
Ing. Vladislava Látalová
349 19/1999
Podnikání v bazaru a zastavárně z hlediska plátců daně z přidané hodnoty
Ing. Miloš Kořínek
356 19/1999

B. Právo

Nová úprava podnikání v cestovním ruchu
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
237 19/1999
Dovoz, vývoz a zpětný vývoz zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví (2. část)
Jaroslav Dombrowski
245 19/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 20/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Na okraj daňových novelizací v roce 1999
PhDr. Josef Drbohlav
361 20/1999
Ukončení a přerušení činnosti a změny způsobu uplatňování výdajů u fyzické osoby
Ing. Ivan Macháček
365 20/1999

C. Hospodářství, obchod, finance

Daň z přidané hodnoty v podvojném účetnictví
Ing. Vladislava Látalová
79 20/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 21/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Příjmy z pronájmu podle § 9 a § 10 ZDP
Ing. Miloš Kořínek
381 21/1999
Dvacet dva případy odpisování majetku u poplatníka - fyzické osoby
Ing. Ivan Macháček
386 21/1999
Prominutí daně jako opravný prostředek
JUDr. Ing. Milan Chmelík
393 21/1999
Předmět daně silniční u rolby se zaměnitelnými koly místo pásů
Ing. Milan Burian
398 21/1999

B. Právo

Věřitelé a konkurzní řízení
JUDr. Aleš Bartoš
265 21/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 22/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Harmonizace daňové legislativy s právem EU v oblasti zdaňování při navýšení kapitálu
JUDr. Josef Houžvička
399 22/1999
Daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
Ing. Miloš Kořínek
405 22/1999
Princip věcné a časové souvislosti při stanovení základu daně z příjmů
PhDr. Josef Drbohlav
410 22/1999
Daňová optimalizace a rizika s ní spojená
Ing. Pavel Běhounek
413 22/1999

B. Právo

Správce konkurzní podstaty jako zaměstnavatel
JUDr. Aleš Bartoš
291 22/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 23/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zaměstnanecké akcie a daň z příjmů
Ing. Ivan Macháček
417 23/1999
Operativní pronájem silničního motorového vozidla
Václav Pikal
420 23/1999
Ještě ke zdaňování služeb spojených s nájmem
Ing. Pavel Běhounek
426 23/1999

B. Právo

Soudní exekuce
JUDr. Josef Houžvička
299 23/1999
Veřejná podpora v Evropské unii a její dopad na české podnikatelské prostředí
JUDr. Ing. Radek Jurčík
309 23/1999

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 24/1999

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Rozpouštění vedlejších nákladů při pořízení zboží a možnosti daňové optimalizace
Ing. Pavel Běhounek
439 24/1999
Daňové aspekty zajištění závazků převodem práva
PhDr. Josef Drbohlav
441 24/1999
Využití institutu obvyklé ceny správci daně
Ing. Jana Vodičková
452 24/1999

B. Právo

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
Dr. František Šeda
319 24/1999