LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2002, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 01/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Společný systém zdanění při fúzích, rozděleních, převodech majetku br a výměnách podílů podle práva ES
Mgr. Milena Hrdinková
1 01/2002
Názor soudu na opakované provádění daňové kontroly
Ing. Jana Vodičková
12 01/2002
Čas daňového přiznání a vkladu do katastru nemovitostí
Ing. Bohumil Kuba
7 01/2002

B. Právo

Využití směnek v podnikatelské praxi (1.část)
Ing. Ivan Macháček
1 01/2002
Změny evropského práva ovlivní praxi našich leasingových společností
JUDr. Jiří Pulz
6 01/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Majetkové a finanční struktura, zadlužení podniku a využití finanční páky
Ing. Adriana Knápková
1 01/2002
Konkurenční výhoda
Ing. Jan Vocel
7 01/2002

D. Aktuální informace

Reforma soudů nakonec prošla
PhDr. Zdeněk Svoboda
1 01/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Opravy nad rámec nájemného
PhDr. Josef Drbohlav
1 01/2002
Automobil pro osobní potřebu
PhDr. Josef Drbohlav
2 01/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 02/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Vypořádání daňových povinností zaměstnanců za rok 2001
Ing. Hanuš Kytler
15 02/2002
K problematice "průtočných" dividend a podílů na zisku
PhDr. Josef Drbohlav
20 02/2002
Lhůty v daňovém řízení
Ing. Jana Vodičková
24 02/2002

B. Právo

Nepeněžní příjmy poskytované zaměstnanci s pracovní smlouvou podle cizího práva
Ing. Ondřej Semecký
11 02/2002
Využití směněk v podnikatelské praxi (2.část)
Ing. Ivan Macháček
19 02/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Spotřebitelský úvěr nově
Ing. Jan Vocel
13 02/2002

D. Aktuální informace

Změny cen a daní zemědělské půdy
Ing. Bohumil Kuba
6 02/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Povinnost podání daňového přiznání k dani z nemovitosti
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
3 02/2002
Daňová uznatelnost komerčního pojištění
Ing. Miloš Kořínek
3 02/2002
Obnovená promlčecí lhůta
Ing. Pavel Běhounek
4 02/2002
DPH při prodeji nemovitosti
PhDr. Josef Drbohlav
5 02/2002
Výdaj na úhradu závazku při změně účtování
Ing. Miloš Kořínek
6 02/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 03/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek od roku 2002
Ing. Pavel Běhounek
27 03/2002
Ceny sjednané mezi spojenými osobami
Ing. Miloš Kořínek
31 03/2002
Daňové řešení reinvestičního odpočtu v otázkách a odpovědích (1.část)
Ing. Ivan Macháček
33 03/2002

B. Právo

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a povinnosti auditora br a dozorčí rady
Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
23 03/2002
K některým aplikačním problémům zákona o zadávání veřejných zakázek
JUDr. Ing. Radek Jurčík
29 03/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Měření a předpověď poptávky
Ing. Jan Vocel
19 03/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zánik nároku na odpočet u odcizeného majetku
Ing. Miloš Kořínek
7 03/2002
Úplatné postoupení pohledávky
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
7 03/2002
Příjem z prodeje bytu
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
8 03/2002
Námitka proti délce trvání daňové kontroly
PhDr. Josef Drbohlav
8 03/2002
Jednání ve vzájemné shodě
JUDr. Ing. Radek Jurčík
9 03/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 04/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Strategie Evropské unie v otázce zdaňování společností
JUDr. Josef Houžvička
39 04/2002
Daňové zvýhodnění penzijního připojištění
Ing. Jiří Dvořák
43 04/2002
Daňové řešení reinvestičního odpočtu v otázkách a odpovědích (2.část)
Ing. Ivan Macháček
48 04/2002

B. Právo

"Technická novela" obchodního zákoníju přináší věcné a významné změny (1.část)
Dr. Zdeněk Horský
37 04/2002
Problematika vzniku a existence sekundárních právních předpisů
Mgr. Martin Hansel
44 04/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Výnosy, náklady a hospodřáský výsledek, bod zvratu a provozní páka
Ing. Adriana Knápková
25 04/2002
Outsourcing - dobrý sluha, ale zlý pán
Ing. Markéta Lepičová
31 04/2002

D. Aktuální informace

Způsob prokazování nároku na odčitatelné položky
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
13 04/2002
Rozdělování daňových výnosů
Ivana Kroulíková
14 04/2002
Elektronické vzdělávání není jen pro školy
Ing. Jan Novák
15 04/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
Ing. Miloš Kořínek
11 04/2002
Prodej použitého zboží od neplátců
PhDr. Josef Drbohlav
12 04/2002
Ústavnost vyměření daně podle pomůcek
JUDr. Ing. Radek Jurčík
13 04/2002
Odpočet DPH u telefonu užívaného i pro soukromé účely
PhDr. Josef Drbohlav
14 04/2002
Sleva na dani z titulu zdaněného podílu na zisku
Ing. Miloš Kořínek
14 04/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 05/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Investiční pobídky v České republice se zaměřením na daně z příjmů
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
51 05/2002
Daňové řešení reinvestičního odpočtu v otázkách a odpovědích (3.část)
Ing. Ivan Macháček
56 05/2002
Přiznání k dani z příjmů za rok 2001 na novém formuláři
PhDr. Josef Drbohlav
60 05/2002

B. Právo

"Technická novela" obchodního zákoníku přináší věcné a významné změny (2.část)
Dr. Zdeněk Horský
47 05/2002
Povinnost fyzických osob vést podvojné účetnictví ve vazbě na novelizace obchodního zákoníku
Ing. Pavel Běhounek
54 05/2002
Factoring ve světle mezinárodního práva a práva ČR
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
57 05/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Marketing a segmentace trhu
Ing. Jan Vocel
35 05/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Vytýkací řízení
PhDr. Josef Drbohlav
15 05/2002
Odvod zajištěné daně
Ing. Miloš Kořínek
16 05/2002
Výpověď nájmu
Ing. Pavel Běhounek
16 05/2002
Nemovitost získaná dědictvím jednoho z manželů
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
17 05/2002
Prodej nemovitosti vystavěné svépomocí
PhDr. Josef Drbohlav
18 05/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 06/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Brutovat či nebrutovat?
PhDr. Josef Drbohlav
65 06/2002
řešení předběžné otázky správcem daně
JUDr. Lenka Kaniová
72 06/2002
Svěření služebního motorového vozidla k soukromým účelům
JUDr. Věra Hrouzková
75 06/2002

B. Právo

Správce konkurzní podstaty a jeho postavení v konkurzním řízení
JUDr. Jolana Maršíková
61 06/2002
Právní úprava Finanční prokuratury v České republice
JUDr. Ing. Radek Jurčík
65 06/2002
Osoby oprávněné jednat za právnickou osobu
JUDr. Josef Houžvička
70 06/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Identifikace firemního rizika a jeho zvládnutí
PhDr. Ivan Brož, CSc.
41 06/2002
Ofenzíva přímého bankovnictví
Ing. Jan Vocel
44 06/2002

D. Aktuální informace

Nejperspektivnější je finská ekonomika
Mgr. Jindřich Hoda
19 06/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Doměření daně podle pomůcek
JUDr. Magdalena Ježková
19 06/2002
Vrácení odstupného
JUDr. Věra Hrouzková
20 06/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 07/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Vývoj daňové progrese u daně z příjmů fyzických osob v ČR
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
77 07/2002
Daňové aspekty předčasného ukončení leasingové smlouvy
PhDr. Josef Drbohlav
80 07/2002
Mají daňové subjekty před správcem daně skutečně stejná práva br a povinnosti?
Ing. Jan Nutil
85 07/2002
Nahlížení do spisů
Ing. Miloš Kořínek
86 07/2002

B. Právo

Den splatnosti v úvěrových vztazích
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.
77 07/2002
Zákon o přestupcích a rovnost před zákonem
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
79 07/2002
Retroaktivita a analogie při trestání správních deliktů
Mgr. Martin Hansel
81 07/2002
Zákon o ochraně osobních údajů v praxi
Ing. Jan Vocel
84 07/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Cash flow jako faktor udržení platební schopnosti a efetivního hospodaření
Ing. Adriana Knápková
49 07/2002
Umění zvané průzkum trhu (ze zkušeností malých a středních firem ve světě)
Ing. Markéta Lepičová
53 07/2002

D. Aktuální informace

Zaplatili jste správně pojistné na zdravotní pojištění?
redakce
21 07/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Změna v zaměstnávání občanů se ZPS
JUDr. Věra Hrouzková
21 07/2002
Cestovní náhrady u dohod o provedení práce
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
22 07/2002
služby spojené s pronájmem ve vztahu k DPH
PhDr. Josef Drbohlav
22 07/2002
Povinnost studenta podat daňové přiznání v USA
JUDr. Ing. Radek Jurčík
23 07/2002
Zálohové faktury
PhDr. Josef Drbohlav
24 07/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 08/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zamyšlení nad daňovým úrokem a penalizací
JUDr. Ing. Milan Chmelík
89 08/2002
Budou podmínky pro osvobození od daně při prodeji cenných papírů ještě složitější?
PhDr. Josef Drbohlav
93 08/2002
Ještě jednou k vyměření daně podle pomůcek
Ing. Zdeněk Burda
96 08/2002

B. Právo

Po deseti letech čekání se dočkáme správního soudnictví
Dr. František Šeda
89 08/2002
Výklad pojmů "osoba samostatně výdělečně činná" a "podnikatel"
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
93 08/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Význam finanční analýzy v řízení podniku
Ing. Adriana Knápková
57 08/2002

D. Aktuální informace

Zálohování a archivace počítačových dat
Ing. Jan Novák
25 08/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Výpočet daně z příjmů dosžených za více zdaňovacích období z lesního hospodářství
Ing. Miloš Kořínek
25 08/2002
Vrácení nadměrného odpočtu
PhDr. Josef Drbohlav
26 08/2002
Povinné přezkušování řidičů
Ing. Pavel Běhounek
27 08/2002
Zajišťování kurzových rizik
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
28 08/2002
Odchodné
JUDr. Věra Hrouzková
29 08/2002
Vnitřní předpisy zaměstnavatele
JUDr. Věra Hrouzková
30 08/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 09/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Dary politickým stranám jsou od roku 2001 daňově zvýhodněny
PhDr. Josef Drbohlav
101 09/2002
Varianty podnikání manželů a daňové souvislosti (1.část)
Ing. Ivan Macháček
103 09/2002
Sleva na dani
Ing. Miloš Kořínek
108 09/2002

B. Právo

Smlouva o užívání budovy nebo její části na časový úsek
Dr. Zdeněk Horský
103 09/2002
Pojmosloví v právních předpisech o dlouhodobém (investičním) majetku
Ing. Pavel Běhounek
107 09/2002
Užití slov "zejména" a "například" v právních normách
Mgr. Martin Hansel
109 09/2002
Zákon o ochraně spotřebitele po novelách
Mgr. Jan Jindra
99 09/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Jak se chová zákazník?
Ing. Jan Vocel
63 09/2002
Kupuj za málo, a levně i prodávej
PhDr. Ivan Brož, CSc.
69 09/2002

D. Aktuální informace

Evropská unie vstupuje i do zeměměřictví
Ing. Bohumil Kuba
31 09/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Oprava provedená nájemcem a DPH
PhDr. Josef Drbohlav
31 09/2002
Odpovědný zástupce
JUDr. Věra Hrouzková
32 09/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 10/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zahájení odpisování v návaznosti na uvedení majetku do užívání
Ing. Jana Vodičková
115 10/2002
Odpočet DPH u montážních osobních automobilů
Ing. Pavel Běhounek
119 10/2002
Varianty podnikání manželů a daňové souvislosti (2.část)
Ing. Ivan Macháček
124 10/2002

B. Právo

Přechodná období a vstup ČR do Unie
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
111 10/2002
Skončení pracovního poměru z organizačních důvodů
JUDr. Eva Špundová
116 10/2002
Zpracování osobních údajů v novele zákona o bankách
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
120 10/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

O souladu firemní kultury a marketinkové strategie
Ing. Markéta Lepičová
73 10/2002
Ponákupní chování zákazníka
Ing. Jan Vocel
76 10/2002

D. Aktuální informace

Cena zlata jde opět nahoru
Mgr. Jindřich Hoda
33 10/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Rozdělování příjmů a výdajů u sdružení
PhDr. Josef Drbohlav
33 10/2002
Daňová uznatelnost nájemného
Ing. Pavel Běhounek
33 10/2002
Účast při výslechu svědka
JUDr. Ing. Radek Jurčík
35 10/2002
Nárok na odpočet DPH u začínajícího plátce
PhDr. Josef Drbohlav
36 10/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 11/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Podíl na zisku jako odměna za práci společníka s.r.o.
Ing. Pavel Běhounek
129 11/2002
Obaly a daň z přidané hodnoty
PhDr. Josef Drbohlav
131 11/2002
Náležitosti rozhodnutí podle zákona o správě daní a poplatků
Ing. Jana Vodičková
134 11/2002

B. Právo

Ochrana před korupcí a prodloužená záruční doba
Dr. František Šeda
123 11/2002
Prodloužení výpovědní doby
JUDr. Věra Hrouzková
129 11/2002
Konkurz nemusí vždy znamenat jen likvidaci br (očekávané změny v konkurzním právu)
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
130 11/2002
Nejstarší právní předpis dožívá
Mgr. Martin Hansel
137 11/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Poznamená "případ Enron" rozvoj a využívání syntetického leasingu?
JUDr. Jiří Pulz
81 11/2002
Kultura rychlého toku informací
PhDr. Ivan Brož, CSc.
83 11/2002

D. Aktuální informace

Jak získat údaje katastru z internetu
Ing. Bohumil Kuba
35 11/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Souhlas pronajímatele s rekonstrukcí
JUDr. Eva Pulzová
37 11/2002
Účast tichého společníka na ztrátě společnosti
Ing. Miloš Kořínek
38 11/2002
Vytváření opravných položek v průběhu zdaňovacího období
PhDr. Josef Drbohlav
40 11/2002
zrušení ustanovení zákona na návrh daňového subjektu
JUDr. Ing. Radek Jurčík
41 11/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 12/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Euronovely zákona o dani silniční na pokračování
Dr. Zdeněk Horský
139 12/2002
Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb jako nezdanitelná část základu daně
Ing. Miloš Kořínek
145 12/2002
Čeká nás evropská korporační daň?
Mgr. Milena Hrdinková
149 12/2002
Daňové řešení tzv. odstupného u leasingu na věčné časy a nikdy jinak?
PhDr. Josef Drbohlav
154 12/2002

B. Právo

Legislativní vývoj v celní oblasti
JUDr. Ing. Radek Jurčík
139 12/2002
Společenství vlastníků a problematika jeho zápisu do rejstříku
JUDr. Jolana Maršíková
143 12/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Investiční rozhodování a hodnocení efektivnosti investičních záměrů
Ing. Adriana Knápková
87 12/2002

D. Aktuální informace

Novinky ve finančních produktech
Ing. Jan Vocel
37 12/2002
Kapesní počítače v podnikání
Ing. Jan Novák
38 12/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daň z převodu nemovitostí
Ing. Lenka Haráková
43 12/2002
Tvorba opravných položek k pohledávkám a postoupení pohledávek
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
44 12/2002
Pracovní volno ke zvyšování kvalifikace
JUDr. Věra Hrouzková
45 12/2002
Nemovitost ve společném jmění manželů a DPH
PhDr. Josef Drbohlav
46 12/2002
Povinnost podat daňové přiznání z příjmů z těžby dřeva
Ing. Miloš Kořínek
47 12/2002
Změna rozhodnutí zaměstnavatele
JUDr. Věra Hrouzková
48 12/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 13/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

"Skrytá", ale významná novela zákona o daních z příjmů
PhDr. Zdeněk Svoboda
157 13/2002
Drobné opravy bytu a daň z příjmů
PhDr. Josef Drbohlav
163 13/2002
Příjmy studentů z prázdninových brigád
Ing. Hanuš Kytler
165 13/2002

B. Právo

Konkurzní řízení v současnosti a připravovaný zákon o úpadku
Ing. Erich Deutsch
147 13/2002
Výpověď z pracovního poměru (nad jedním judikátem Nejvyššího soudu ČR)
JUDr. Aleš Bartoš
153 13/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Jak se ČR vyrovná se zapojením do společné obchodní politiky?
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
91 13/2002
Marketing v novém tisíciletí
Ing. Jan Vocel
96 13/2002

D. Aktuální informace

Nový a účinný prostředek proti dlužníkům
PhDr. Zdeněk Svoboda
41 13/2002
Změny ve zdravotním pojištění od 1.7.2002
PhDr. Zdeněk Svoboda
42 13/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Školení podnikatelů v zahraničí
PhDr. Josef Drbohlav
49 13/2002
Dohoda o hmotné odpovědnosti
JUDr. Věra Hrouzková
49 13/2002
Soukromé životní pojištění
Ivana Kroulíková
50 13/2002
Uplatnění daňové ztráty
Ing. Miloš Kořínek
51 13/2002
Organizační změna u zaměstnavatele
JUDr. Věra Hrouzková
51 13/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 14/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Malý "velký" problém
JUDr. Ing. Milan Chmelík
169 14/2002
Daň z přidané hodnoty v daňových výdajích
PhDr. Josef Drbohlav
172 14/2002
Daňové řešení spolupráce osob v praxi
Ing. Ivan Macháček
176 14/2002
Vybavení provozoven jako výdaje na osobní potřebu poplatníka
Ing. Miloš Kořínek
183 14/2002
Institut přezkoumávání daňových rozhodnutí
JUDr. Ing. Radek Jurčík
185 14/2002

B. Právo

Veřejná podpora, záchrana a restrukturalizace společnosti
Mgr. Michael Kincl
157 14/2002
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
JUDr. Eva Špundová
162 14/2002
Používání soukromého vozidla na pracovní cestě a odpovědnost zaměstnavatele
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.
167 14/2002
Znovu k pojmům "osoba samostatně výdělečně činná" a "podnikatel"
Ing. Pavel Běhounek
170 14/2002
Stanovení povinnosti prováděcím právním předpisem
Mgr. Martin Hansel
173 14/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Řízení oběžného majetku a využití zdrojů krátkodobého financování
Ing. Adriana Knápková
101 14/2002
Účtování kurzových rozdílů od 1.1.2002
Ing. Helena Vorbová
108 14/2002
Mezinárodní a česká úprava odložené daně
Dr. Ing. Hana Vyskupová
111 14/2002
Řízení vztahů se zákazníkem
Ing. Jan Vocel
117 14/2002
Internet v zaměstnání - přínos, nebo pohroma?
Ing. Jan Novák
121 14/2002

D. Aktuální informace

Zákon o státních zaměstnancích
PhDr. Zdeněk Svoboda
45 14/2002
Zákon o platebním styku je na světě
PhDr. Zdeněk Svoboda
46 14/2002
Nová pravidla pro zahraniční platby
PhDr. Zdeněk Svoboda
48 14/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Sdružení bez právní subjektivity
PhDr. Josef Drbohlav
53 14/2002
Placení záloh na zdravotní pojištění
JUDr. Věra Hrouzková
55 14/2002
Daňová uznatelnost ukradeného zboží
Ing. Miloš Kořínek
56 14/2002
Čestné prohlášení je nezastupitelný úkon
JUDr. Ing. Radek Jurčík
57 14/2002
Zálohy na podíly na zisku
PhDr. Josef Drbohlav
58 14/2002
Lhůta k podání návrhu k ÚOHS
JUDr. Ing. Radek Jurčík
59 14/2002
Zánik nároku na reinvestiční odpočet
Ing. Ivan Macháček
60 14/2002
Přípustnost veřejné podpory
JUDr. Ing. Radek Jurčík
61 14/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 16/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové dopady přerušení činnosti
PhDr. Josef Drbohlav
191 16/2002
Případy zdanění manažerského vozidla
Ing. Ivan Macháček
194 16/2002
Úspěšnost daňových subjektů ve sporech se správcem daně
Ing. Zdeněk Burda
199 16/2002

B. Právo

Smlouva o prodeji podniku
Mgr. Michael Kincl
177 16/2002
Správní soudnictví a Nejvyšší správní soud v České republice
Doc.JUDr. Ivan Chvátalová, CSc.
181 16/2002
Změny v zákonech a zaměstnanosti
JUDr. Ladislav Jouza
184 16/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Rozpočet Evropské unie a jeho problémy
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
125 16/2002
Investice do nemovitostí z pohledu mezinárodní a české účetní legislativy
Dr. Ing. Hana Vyskupová
130 16/2002
Marketingové trendy
Ing. Jan Vocel
134 16/2002

D. Aktuální informace

Česká republika bude mít finančního arbitra
PhDr. Zdeněk Svoboda
49 16/2002
Přísnější postih nepoctivců
PhDr. Zdeněk Svoboda
50 16/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zvyšování kvalifikace bez pracovního volna
JUDr. Věra Hrouzková
63 16/2002
Nabídky v cizím jazyce
JUDr. Ing. Radek Jurčík
63 16/2002
manželé a sdružení
PhDr. Josef Drbohlav
64 16/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 17/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Dary, škody, povodeň v daňových zákonech (1.část)
Ing. Ivan Macháček
203 17/2002
snížení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným
PhDr. Josef Drbohlav
209 17/2002
Kdy lze zahrnout vliv inflace do tvorby rezervy na opravy hmotného majetku?
Ing. Jana Vodičková
214 17/2002

B. Právo

Pracovněprávní vztahy v době povodní
JUDr. Jaroslav Jakubka
187 17/2002
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí po novele zákona o obcích
Mgr. Michael Kincl
191 17/2002
škoda na leasovaném majetku
JUDr. Jiří Pulz
196 17/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Financování dlouhodobého (investičního) majetku
Ing. Adriana Knápková
139 17/2002

D. Aktuální informace

Daňové výdaje (náklady) při prodeji cenných papírů
Mgr. Edita Ševcovicová
51 17/2002
Změna zákonů v souvislosti s přijetím služebního zákona
PhDr. Zdeněk Svoboda
52 17/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Uznání silniční daně jako výdajové položky
Ing. Miloš Kořínek
65 17/2002
Náhrada cestovních výdajů
JUDr. Věra Hrouzková
65 17/2002
Rozhodné období
JUDr. Věra Hrouzková
66 17/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 18/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Co s daněmi po povodních?
PhDr. Josef Drbohlav
221 18/2002
Dary, škody, povodeň v daňových zákonech (2.část)
Ing. Ivan Macháček
223 18/2002
Rozsáhlá novela celního zákona
Ing. Ivan Fučík
232 18/2002
Odstraňování vad řízení v souvislosti se stanovením daně na základě pomůcek
Ing. Jana Vodičková
236 18/2002

B. Právo

Vymahatelnost pohledávek za dlužníkem po ukončení konkurzního a vyrovnacího řízení
JUDr. Jolana Maršíková
199 18/2002
Tři aktuální problémy pojištění majetku
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
203 18/2002
Nová úprava podání ve správním řízení
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
206 18/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Záplavy a finance
Ing. Jan Vocel
145 18/2002

D. Aktuální informace

Aktuální daňové pokyny v souvislosti s povodněmi
PhDr. Zdeněk Svoboda
53 18/2002
Celní osvobození zboží dováženého pro postižené povodněmi
PhDr. Zdeněk Svoboda
55 18/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daňová uznatelnost "povodňových darů"
Ing. Miloš Kořínek
67 18/2002
Pohledávky za dlužníkem v konkurzu
PhDr. Josef Drbohlav
67 18/2002
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
JUDr. Věra Hrouzková
68 18/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 19/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Novely zákona o daních z příjmů v roce 2002
Ing. Pavel Běhounek
239 19/2002
Statutární orgán, člen statutárního orgánu a jejich zdanění
Ing. Ivan Macháček
246 19/2002
Pokuty podle zákona o účetnictví v (staro)nové fazóně
PhDr. Josef Drbohlav
249 19/2002

B. Právo

Smlouvy v pracovněprávních vztazích a jejich specifika
JUDr. Jaroslav Jakubka
209 19/2002
Smrt společníka obchodní společnosti, akcionáře nebo člena družstva a otázky dědění
Mgr. Daniel Ma?ek
215 19/2002
K vývoji a nové úpravě správního soudnictví v ČR (1.část)
Doc.JUDr. Petr Hlavsa, CSc.
220 19/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Vliv finančního plánování na konkurenceschopnost podniku
Ing. Adriana Knápková
151 19/2002

D. Aktuální informace

Dočasné zjednodušení zadávání veřejných zakázek
PhDr. Zdeněk Svoboda
57 19/2002
Novela stavebního zákona
PhDr. Zdeněk Svoboda
58 19/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Neodvedení daně není zkrácení daně
JUDr. Ing. Radek Jurčík
69 19/2002
Zapůjčení vysoušečů a DPH
Ing. Pavel Běhounek
70 19/2002
Daňové výdaje při podnikání obou manželů
PhDr. Josef Drbohlav
71 19/2002
Zdravotní pojištění při více pracovních poměrech
JUDr. Věra Hrouzková
72 19/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 20/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Kvazistavby - účetní a daňové řešení
Ing. Antonín Nedoma
251 20/2002
Ztráta z prodeje cenných papírů po novele zákona o daních z příjmů
Ing. Pavel Běhounek
257 20/2002
Daňové a účetní aspekty u směnek po novelách zákonů
PhDr. Josef Drbohlav
260 20/2002
Co je to společné zdanění manželů
PhDr. Zdeněk Svoboda
264 20/2002

B. Právo

Pravidla pro vyplácení odstupného
JUDr. Ladislav Jouza
229 20/2002
K vývoji a nové úpravě správního soudnictví v ČR (část 2.)
Doc.JUDr. Petr Hlavsa, CSc.
233 20/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Uplatnění akruálního principu v účetnictví
Ing. Marie Paseková
157 20/2002

D. Aktuální informace

Referendum o přistoupení ČR k EU
PhDr. Zdeněk Svoboda
59 20/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zdanění zahraničních fyzických osob
Ing. Miloš Kořínek
73 20/2002
Veřejná podpora na restrukturalizaci
Mgr. Michael Kincl
74 20/2002
Finanční pomoc zaměstnanci
Ing. Pavel Běhounek
75 20/2002
Stanovená týdenní pracovní doba
JUDr. Věra Hrouzková
76 20/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 21/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Úpravy zákona o daních z příjmů na pokračování
PhDr. Josef Drbohlav
265 21/2002
Zdaňování pohledávek oprávněných osob a jejich dědiců vůči zemědělským družstvům
Ing. Jan Nutil
266 21/2002
Vznik a zánik daňové povinnosti k dani silniční
Ing. Miloš Kořínek
271 21/2002
Stanovení základu daně u daně z přijmů fyzických osob (1.část)
Ing. Milo? Hovorka
273 21/2002

B. Právo

Rozhodčí řízení jako možnost řešení sporů
Mgr. Michael Kincl
239 21/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Internetbanking v ofenzivě
Ing. Jan Vocel
163 21/2002

D. Aktuální informace

Označování cen v obchodě po vstupu do Evropské unie
PhDr. Zdeněk Svoboda
61 21/2002
Jednání o podmínkách přistoupení k EU finišují
PhDr. Zdeněk Svoboda
63 21/2002
Z judikatury Nejvyššího soudu ČR
PhDr. Zdeněk Svoboda
66 21/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Posílení základního kapitálu v s.r.o.
Ing. Pavel Běhounek
77 21/2002
"DKP" při ukončení činnosti
PhDr. Josef Drbohlav
78 21/2002
paušál jako náhrada za mycí a čistící prostředky
JUDr. Věra Hrouzková
79 21/2002
přerušení odpisování nemovitosti
Ing. Miloš Kořínek
79 21/2002
Škoda způsobená zaměstnavateli
JUDr. Ladislav Jouza
80 21/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 22/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Výplata podílů na zisku v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným
Ing. Ivan Macháček
281 22/2002
Krácení daňové povinnosti jiným způsobem (čtyři příklady z judikatury)
Ing. Jana Vodičková
287 22/2002
Stanovení základu daně u daně z příjmů fyzických osob (2.část)
Ing. Milo? Hovorka
292 22/2002
Nový tiskopis daňového přiznání typu B
Ing. Pavel Běhounek
298 22/2002

B. Právo

Změny v zákonech o působnosti orgánů ve veřejné správě
JUDr. Ladislav Jouza
247 22/2002
Finanční arbitráž (rozhodování sporů v oblasti platebního styku)
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
251 22/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Změny v účtování o rezervách od 1.ledna 2002
Ing. Helena Vorbová
169 22/2002
Mezibankovní styk v ČR
redakce
174 22/2002

D. Aktuální informace

Další pokus o novelu daňových zákonů
PhDr. Zdeněk Svoboda
67 22/2002
Návrh na osvobození od daně z nemovitostí
PhDr. Zdeněk Svoboda
68 22/2002
Makroekonomická prognóza Ministerstva financí
PhDr. Zdeněk Svoboda
69 22/2002
Z judikatury Nejvyššího soudu ČR
PhDr. Zdeněk Svoboda
70 22/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Prodej akcií fyzickou osobou
PhDr. Josef Drbohlav
81 22/2002
Zdravotní prohlídky řidičů
JUDr. Věra Hrouzková
82 22/2002
Přezkum daně stanovené za pomoci pomůcek
JUDr. Ing. Radek Jurčík
83 22/2002
výběrové řízení
JUDr. Věra Hrouzková
84 22/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 23/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Nečinnost správce daně a jak se jí bránit
Ing. Zdeněk Burda
299 23/2002
Daň z přidané hodnoty a sdružení bez právní subjektivity
PhDr. Josef Drbohlav
305 23/2002
Stanovení základu daně u daně z příjmů fyzických osob (3.část)
Ing. Milo? Hovorka
309 23/2002
Změna výše zákonné rezervy v průběhu její tvorby
Ing. Jan Nutil
316 23/2002

B. Právo

Pohledávky vyloučené z uspokojení v konkurzu
JUDr. Jolana Maršíková
255 23/2002
Nová pracovněprávní úprava úředníků územních samosprávných celků
JUDr. Ladislav Jouza
259 23/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Mezinárodní a česká úprava kurzových rozdílů
Dr. Ing. Hana Vyskupová
175 23/2002
Podpora malého a středního podnikání
Mgr. Michael Kincl
179 23/2002
Novelou živnostenského zákona proti kriminalitě
PhDr. Zdeněk Svoboda
71 23/2002
Z judikatury Nejvyššího soudu ČR
PhDr. Zdeněk Svoboda
72 23/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Odpisy z technického zhodnocení
Ing. Miloš Kořínek
85 23/2002
Nevyúčtovaná záloha na pracovní cestu
JUDr. Věra Hrouzková
85 23/2002
Smluvní ujednání o mzdě
JUDr. Věra Hrouzková
86 23/2002
Opravné položky k pohledávkám v případě nepeněžitého vkladu
PhDr. Josef Drbohlav
86 23/2002

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 24/2002

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v roce 2003
JUDr. Jan Přib
319 24/2002
Posuzování smluv správcem daně
Ing. Jana Vodičková
322 24/2002
Daňové souvislosti u společenství vlastníků jednotek
PhDr. Josef Drbohlav
325 24/2002
Stanovení základu daně u daně z příjmů právnických osob
Ing. Milo? Hovorka
328 24/2002

B. Právo

Změny obsahu pracovního poměru
JUDr. Matěj Hromádka
263 24/2002
Obchodněprávní a občanskoprávní úprava odstoupení od smlouvy
Doc. JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
267 24/2002

C. Hospodářství, obchod, finance

Účetní uzávěrka a závěrka
Ing. Marie Paseková
183 24/2002

D. Aktuální informace

Vládní návrh novely zákona o dani z nemovitosti
PhDr. Zdeněk Svoboda
73 24/2002
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení
PhDr. Zdeněk Svoboda
74 24/2002

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Změna termínu výpovědi svědka
Bc. Aleš Šustr
87 24/2002
Daňové přiznání k DPH při zrušení konkruzu
Ing. Petr Michler
88 24/2002
Zdanění vánočního daru
Ing. Miloš Kořínek
89 24/2002
Dominantní postavení na trhu
JUDr. Ing. Radek Jurčík
89 24/2002
Odpočet DPH u automobilu
PhDr. Josef Drbohlav
90 24/2002