LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2003, seznam čísel:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 14-15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 01/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Využití institutu "ceny obvyklé"
Ing. Jana Vodičková
1 01/2003
Ukončení podnikatelské činnosti a daňové povinnosti (1.část)
Ing. Petr Michler
10 01/2003
Nepeněžní příjmy zaměstnanců osvobozené od daně z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
8 01/2003

B. Právo

Právní režim leasingové operace
JUDr. Jiří Pulz
1 01/2003
Bankovní záruka
Mgr. Michael Kincl
11 01/2003
Započtení na majetek úpadce v konkurzní podstatě správcem daně
JUDr. Aleš Bartoš
13 01/2003
K některým rozhodnutím Ústavního soudu ve věcech konkurzu a vyrovnání
JUDr. Ing. Radek Jurčík
7 01/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Dlouhodobý majetek a zásady pro jeho oceňování
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
1 01/2003

D. Aktuální informace

Novela zákona o dani z nemovitosti byla schválena
PhDr. Zdeněk Svoboda
1 01/2003
Změny v daních z příjmů a DPH
PhDr. Zdeněk Svoboda
2 01/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Opravy účetních dokladů
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
1 01/2003
Zdaňovací období
PhDr. Josef Drbohlav
2 01/2003
Odmítnutí obálky s nabídkou
JUDr. Ing. Radek Jurčík
4 01/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 02/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daň z nemovitostí od 1. ledna 2003
Ing. Pavel Běhounek
15 02/2003
Ukončení podnikatelské činnosti a daňové povinnosti (2.část)
Ing. Petr Michler
18 02/2003
Daňové aspekty závodního stravování ve vlastním zařízení
PhDr. Josef Drbohlav
23 02/2003
Daňové plánování při vstupu ČR do EU
Mgr. Edita Ševcovicová
27 02/2003

B. Právo

Smlouva o smlouvě budoucí
JUDr. Robert Kučera
15 02/2003
Nová úprava smluv o účtech
Mgr. Michael Kincl
17 02/2003
Co bude s obchodním zákoníkem?
redakce
20 02/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Rozdílné ceny v zemích EU a cenový vývoj v ČR
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
5 02/2003
Finanční produkty a daňové úspory
Ing. Jan Vocel
9 02/2003

D. Aktuální informace

Stravné v cizí měně pro rok 2003
PhDr. Zdeněk Svoboda
5 02/2003
Cestovní náhady od 1.ledna 2003
PhDr. Zdeněk Svoboda
5 02/2003
Ze Sbírek zákonů
PhDr. Zdeněk Svoboda
6 02/2003
Dvouletá záruční doba na spotřební zboží
PhDr. Zdeněk Svoboda
6 02/2003
Daňové povinnosti v lednu 2003
PhDr. Zdeněk Svoboda
8 02/2003
Světová ekonomika
PhDr. Zdeněk Svoboda
8 02/2003
Hospodářství ČR
PhDr. Zdeněk Svoboda
8 02/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Technické zhodnocení pronajaté nemovitosti
PhDr. Josef Drbohlav
5 02/2003
Účinnost daňových odpisů při sjednání výhrady vlastnického práva
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
6 02/2003
Odůvodnění výběru nabídky
JUDr. Ing. Radek Jurčík
7 02/2003
Odměna jednatele a odvod pojistného
JUDr. Věra Hrouzková
8 02/2003
Technické zhodnocení počítače
Ing. Miloš Kořínek
8 02/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 03/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové přiznání opět nově
PhDr. Josef Drbohlav
29 03/2003
Daň z přijmů při prodeji cenných papírů
Ing. Ivan Macháček
32 03/2003
Některá zvýhodnění poskytovaná zaměstnancům a osvobozená od daně z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
40 03/2003
Princip přednosti obsahu před formou
Ing. Jana Vodičková
42 03/2003

B. Právo

Spojování soutěžitelů
Mgr. Michael Kincl
23 03/2003
K výpočtu podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Ing. Bohumil Kuba
24 03/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Reforma veřejných financí v ČR
redakce
15 03/2003

D. Aktuální informace

Legislativní plán vlády ČR na rok 2003
redakce
10 03/2003
Světová ekonomika
redakce
11 03/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
11 03/2003
Hospodářství ČR
redakce
12 03/2003
Daňové povinnosti v únoru 2003
redakce
12 03/2003
Průměrné ceny pohonných hmot ke stanovení základu daně za rok 2002
redakce
9 03/2003
Stanovení jednotných kurzů za rok 2002
redakce
9 03/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Vrácení odchodného
JUDr. Věra Hrouzková
11 03/2003
Oprava elektrické instalace
PhDr. Josef Drbohlav
12 03/2003
Hodnocení nabídky veřejných zakázek
JUDr. Ing. Radek Jurčík
12 03/2003
Osvobození motocyklů od silniční daně
Ing. Pavel Běhounek
9 03/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 04/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daň z převodu nemovitostí v daňových výdajích (nákladech)
PhDr. Josef Drbohlav
47 04/2003
Zdaňování příjmů plynoucích manželům z jejich společného jmění
Ing. Jan Nutil
51 04/2003
Opravy a technické zhodnocení na hmotném nemovitém majetku ve spoluvlastnictví
Ing. Miloš Kořínek
53 04/2003
Vyměřování daní
JUDr. Alena Schillerová Ph.D.
55 04/2003

B. Právo

Vývoj správního trestání v roce 2002
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
31 04/2003
Stanovy a disciplinární řád Komory daňových poradců
redakce
37 04/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Inventarizace majetku a závazků a zásady pro její realizaci
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
15 04/2003

D. Aktuální informace

Důležitá upozornění plátcům zdravotního pojištění
redakce
13 04/2003
Přehled o přijmech a výdajích za rok 2002
redakce
13 04/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
14 04/2003
Hospodářství ČR
redakce
15 04/2003
Světová ekonomika
redakce
15 04/2003
Daňové povinnosti v březnu 2003
redakce
16 04/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Rozhodování o pracovněprávních nárocích
JUDr. Věra Hrouzková
13 04/2003
Dodatečné přiznání k dani silniční
Ing. Miloš Kořínek
14 04/2003
Reinvestiční odpočet u "drobného" dlouhodobého hmotného majetku
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
15 04/2003
Registrace k dani z přijmů fyzických osob ze závislé činnosti
PhDr. Josef Drbohlav
16 04/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 05/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

možnosti slevy na dani z příjmů u právnické osoby
Ing. Ivan Macháček
65 05/2003
Daňové aspekty některých změn v účetnictví
PhDr. Josef Drbohlav
75 05/2003
Nahlížení do spisu u správce daně, aneb co před námi finanční úřad nesmí tajit
Ing. Zdeněk Burda
79 05/2003

B. Právo

Subjektivní stránka správních deliktů
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
39 05/2003
Neplatná výpověď a náhrada mzdy
redakce
42 05/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

K čemu potřebujeme propagaci
Ing. Jan Vocel
27 05/2003

D. Aktuální informace

Oznamovací povinnost podle devizového zákona
redakce
17 05/2003
Přípustnost a lhůta k podávání ústavní stížnosti
redakce
17 05/2003
Inflační očekávání České národní banky
redakce
19 05/2003
Hospodářství ČR
redakce
20 05/2003
Světová ekonomika
redakce
20 05/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
20 05/2003
Daňové povinnosti v dubnu 2003
redakce
20 05/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Dvojí zdanění
Ing. Miloš Kořínek
17 05/2003
Zdaňování důchodů
PhDr. Josef Drbohlav
17 05/2003
Upřesnění odpovědi na dotaz v časopise DHK č.22/2002
JUDr. Věra Hrouzková
18 05/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 06/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin a jeho doba odpisování
Ing. Miloš Kořínek
85 06/2003
Některé problémy v uplatňování výdajů procentem z příjmů
Ing. Jan Nutil
88 06/2003
Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec sjednaného nájemného
PhDr. Josef Drbohlav
92 06/2003
Daňová kontrola ve světle rozhodovací praxe
JUDr. Ing. Radek Jurčík
97 06/2003

B. Právo

Ohodnocení výše manka a škody z právního a daňového hlediska
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
47 06/2003
Nový správní řád
redakce
52 06/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Současně rozšíření Evropské unie a jeho specifika
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
33 06/2003
Ekonomická přidaná hodnota v systému řízení podniku
Ing. Adriana Knápková
37 06/2003

D. Aktuální informace

Ze Sbírek zákonů
redakce
21 06/2003
Z Poslanecké sněmovny
redakce
21 06/2003
Rozhodnutí Ústavního soudu
redakce
21 06/2003
Hospodářství ČR
redakce
22 06/2003
Světová ekonomika
redakce
22 06/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Nepeněžní příjem sportovce
PhDr. Josef Drbohlav
19 06/2003
DPH při úmrtí plátce
Ing. Petr Michler
19 06/2003
Provedení servisních služeb v zahraničí
PhDr. Josef Drbohlav
20 06/2003
Základní povinnosti v požární ochraně
JUDr. Věra Hrouzková
21 06/2003
Organizační změna ve vztahu ke jmenované funkci
JUDr. Věra Hrouzková
22 06/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 07/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Stavební spoření, hypoteční úvěrování a státní podpora
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
101 07/2003
Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí
Ing. Miloš Kořínek
106 07/2003
Daňoví poplatníci v boji o kurzové rozdíly
PhDr. Josef Drbohlav
108 07/2003

B. Právo

Zápisy práv do katastru nemovitostí
Ing. Bohumil Kuba
57 07/2003
Důkazní břemeno při uznání závazku
redakce
61 07/2003
Ochrana dobré pověsti právnické osoby
Mgr. Michael Kincl
64 07/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Podvojné účetnictví podnikatelů v roce 2003
Ing. Helena Vorbová
41 07/2003
Platební karty současnosti (1.část)
Ing. Jan Vocel
44 07/2003
Movité věci jako dlouhodobý hmotný majetek
Ing. Pavel Běhounek
50 07/2003

D. Aktuální informace

Odměny a náhrady advokátů za poskatování právních služeb
redakce
23 07/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
27 07/2003
Světová ekonomika
redakce
27 07/2003
Daňové povinnosti v květnu 2003
redakce
28 07/2003
Hospodářství ČR
redakce
28 07/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zálohy u společenství vlastníků jednotek
PhDr. Josef Drbohlav
23 07/2003
Personální evidence
JUDr. Věra Hrouzková
23 07/2003
Dar jako daňově uzatelný náklad
Ing. Miloš Kořínek
24 07/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 08/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Obrysy daňové reformy v ČR (1.část)
redakce
111 08/2003
Bezplatné poskytnutí motorového vozidla jako nepeněžní příjem zaměstnance
Ing. Miloš Kořínek
118 08/2003
Vklad pohledávky poplatníkem, který nevede podvojné účetnictví
PhDr. Josef Drbohlav
120 08/2003

B. Právo

Vydávání hromadných listin a "tzv. hromadných akcií"
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
67 08/2003
Veřejná podpora a její změny po vstupu do EU
Mgr. Michael Kincl
77 08/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Platební karty současnosti (2.část)
Ing. Jan Vocel
53 08/2003

D. Aktuální informace

Nový zákon o veřejných zakázkách
redakce
29 08/2003
Náhrady za ztrátu na výdělku
redakce
30 08/2003
Světová ekonomika
redakce
32 08/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
32 08/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Úroky ze spotřebitelského úvěru
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
25 08/2003
Odstupné za uvolnění bytu
Ing. Miloš Kořínek
25 08/2003
Výdaje na pohonné hmoty u leasingové smlouvy
PhDr. Josef Drbohlav
26 08/2003
Zdravotní pojištění při pobytu v zahraničí
PhDr. Zdeněk Svoboda
26 08/2003
Rozhodování o pracovněprávních nárocích
JUDr. Věra Hrouzková
27 08/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 09/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Obrysy daňové reformy v ČR (2.část)
redakce
123 09/2003
Je možno opakovat daňovou kontrolu?
Ing. Zdeněk Burda
135 09/2003
Poplatník silniční daně
Ing. Miloš Kořínek
142 09/2003

B. Právo

Za porušení pořádku se platí
Ing. Bohumil Kuba
81 09/2003
Paragrafy pro pracovní cesty
Ing. Pavel Běhounek
83 09/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Aktiva a pasiva
Ing. Marie Paseková
59 09/2003

D. Aktuální informace

Světová ekonomika
redakce
33 09/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
33 09/2003
Hospodářství ČR
redakce
33 09/2003
Daňové povinnosti v červnu 2003
redakce
34 09/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Podpora malého a středního podnikání v EU
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
29 09/2003
Koupě družstevního bytu ve vlastnictví fyzické osoby ze stavebního úvěru
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
30 09/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 10/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

K některým aspektům vytýkacího řízení
JUDr. Lenka Kaniová
145 10/2003
Opravy a technické zhodnocení na pronajatém nemovitém majetku
Ing. Ivan Macháček
149 10/2003
Zdravotní pojišťovny a povinnost mlčenlivosti
JUDr. Ing. Milan Chmelík
159 10/2003

B. Právo

Příprava nového zákona o úpadku
Ing. Erich Deutsch
87 10/2003
Pořádková pokuta podle zákona o státní kontrole
Mgr. Martin Hansel
92 10/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Kreditní platební karty
Ing. Jan Vocel
65 10/2003

D. Aktuální informace

paušální sazby odměny za zastupování advokátem nebo notářem
redakce
35 10/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Nezdanitelná částka na vyživované děti
PhDr. Josef Drbohlav
33 10/2003
Zdanění dědictví zatíženého dluhem
PhDr. Zdeněk Svoboda
33 10/2003
Účastnictví u smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
35 10/2003
Bezplatné jízdenky na městskou dopravu
Ing. Miloš Kořínek
36 10/2003
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
JUDr. Věra Hrouzková
36 10/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 11/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

ještě jednou k možnosti spolupráce manželů při podnikání
Ing. Jan Nutil
163 11/2003
škody na majetku způsobené neznámým pachatelem a daňové výdaje (náklady)
PhDr. Josef Drbohlav
166 11/2003
Prokazování ujetých kilometrů provozovateli taxislužby
Ing. Miloš Kořínek
169 11/2003
Novela zákona o DPH
redakce
172 11/2003

B. Právo

Kritika pojmu "statutární zástupce"
Mgr. Martin Hansel
101 11/2003
Spotřebitelské smlouvy
Mgr. Michael Kincl
95 11/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Proč má Evropská unie zájem o rozšíření
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
71 11/2003
Vývoj kapitálového trhu v ČR
redakce
76 11/2003

D. Aktuální informace

Označování zboží cenami
redakce
39 11/2003
Ze sbírek zákonů
redakce
41 11/2003
Hospodářství ČR
redakce
42 11/2003
Světová ekonomika
redakce
42 11/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Poskytnutí půjičky nebankovním subjektem
Ing. Pavel Běhounek
37 11/2003
Příspěvek na zahraniční rekreaci
Ing. Miloš Kořínek
38 11/2003
Hypoteční úvěr a mateřská dovolená
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
39 11/2003
Nárok na odpočet daně u evidovaného majetku
PhDr. Josef Drbohlav
39 11/2003
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
JUDr. Věra Hrouzková
40 11/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 12/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Nový zákon o spotřebních daních
Ing. Ondřej Denkstein
173 12/2003
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh
redakce
177 12/2003
Vozidlo zaměstnance v daňových výdajích zaměstnavatele
PhDr. Josef Drbohlav
180 12/2003
Zdaňování prodeje obchodního podílu společnosti s ručením omezeným
Ing. Miloš Kořínek
184 12/2003
Dovoz strojů a zařízení a osvobození od cla a DPH
Mgr. Petr Hasman
186 12/2003

B. Právo

Výhodné nabídky jako varovné signály
Prof.JUDr. Petr Hajn, DrSc.
107 12/2003
Právo na informace o životním prostředí a správní řád
Mgr. Martin Hansel
114 12/2003
Právo na informace o životním prostředí a správní řád
Mgr. Martin Hansel
114 12/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Investiční pobídky v české republice
Mgr. Michael Kincl
81 12/2003
Finanční zdroje EU pro ČR
redakce
85 12/2003

D. Aktuální informace

Podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy
redakce
43 12/2003
Rozhodná částka pro určení mzdových nároků
redakce
43 12/2003
Z poslanecké sněmovny
redakce
45 12/2003
Ze sbírek zákonů
redakce
45 12/2003
Hospodářství ČR
redakce
46 12/2003
Světová ekonomika
redakce
46 12/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daň z příjmů u brigádníků
PhDr. Josef Drbohlav
41 12/2003
Hypoteční úvěr na rekonstrukci domu sloužícího k pronájmu
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
42 12/2003
Odpisy u technického zhodnocení majetku
PhDr. Josef Drbohlav
43 12/2003
Předpoklady pro zadávání veřejných zakázek
JUDr. Ing. Radek Jurčík
44 12/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 13/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Prokazování nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
PhDr. Josef Drbohlav
189 13/2003
Zdaňování členů orgánů právnických osob-daňových nerezidentů
Ing. Miloš Kořínek
191 13/2003
Uplatňování DPH u některých specifických činností
redakce
193 13/2003
Společná ustanovení o základu daně z příjmů fyzických i právnických osob
Ing. Milo? Hovorka
197 13/2003

B. Právo

Koncernové smlouvy z hlediska soutěžního práva
Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
117 13/2003
Porušení výrady vlastnického práva jako trestný čin zpronevěry
Mgr. Michael Kincl
123 13/2003
Okamžité zrušení pracovního poměru
redakce
126 13/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Leasing v roce 2003
Ing. Jan Vocel
87 13/2003

D. Aktuální informace

Účtování kurzových rozdílů
redakce
47 13/2003
Vývoj HDP v prvním čtvrtletí 2003
redakce
48 13/2003
Světová ekonomika
redakce
49 13/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
49 13/2003
Zesílené kontrolní akce daňové správy
redakce
49 13/2003
Hospodářství ČR
redakce
50 13/2003
Daňové povinnosti v srpnu 2003
redakce
50 13/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Zohlednění ztráty v průběhu daňové kontroly
PhDr. Josef Drbohlav
45 13/2003
Struktura nabídky uchazeče o veřejnou zakázku
JUDr. Ing. Radek Jurčík
46 13/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 14-15/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Novela zákona o DPH
redakce
207 14-15/2003
K průkaznosti daňových výdajů
Ing. Jan Nutil
213 14-15/2003
Daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
Ing. Miloš Kořínek
218 14-15/2003
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění v daňových výdajích (nákladech)
PhDr. Josef Drbohlav
222 14-15/2003
Společná ustanovení o základu daně z příjmů fyzických iprávnických osob (2.část)
Ing. Milo? Hovorka
227 14-15/2003

B. Právo

Nová právní úprava smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
127 14-15/2003
Cena v obchodních smlouvách
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
134 14-15/2003
Reklama a ochrana soukromí
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
140 14-15/2003
Problém kamerových systémů instalovaných zaměstnavatelem
Mgr. Martin Hansel
145 14-15/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Podpora rizikového kapitálu v Evropské unii
Mgr. Michael Kincl
93 14-15/2003
Metoda účetnictví (1.část)
Ing. Marie Paseková
97 14-15/2003

D. Aktuální informace

Celní orgány po vstupu ČR do EU
Mgr. Martin Hansel
51 14-15/2003
Změna systému zadávání státních zakázek
redakce
54 14-15/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
55 14-15/2003
Světová ekonomika
redakce
55 14-15/2003
Daňové povinnosti v září 2003
redakce
56 14-15/2003
Hospodářství ČR
redakce
56 14-15/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Přecenění hodnoty opravy
Ing. Miloš Kořínek
47 14-15/2003
Uplatnění nezdanitelné částky po ukončení vysoké školy
PhDr. Josef Drbohlav
47 14-15/2003
Zákon o veřejné podpoře
JUDr. Ing. Radek Jurčík
48 14-15/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 16/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Novela zákona o místních poplatcích
redakce
241 16/2003
Zajištění daně u zahraničních fyzických osob
PhDr. Josef Drbohlav
245 16/2003
Předmět a základ daně z příjmů u obchodních společností
Ing. Ivan Macháček
248 16/2003
Osvobození vráceného zboží od dovozního cla a od DPH
Mgr. Petr Hasman
252 16/2003
Novela zákona o DPH (2.část)
redakce
254 16/2003

B. Právo

Katastrální úřady v roce 2004
Ing. Bohumil Kuba
153 16/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Metoda účetnictví (2.část)
Ing. Marie Paseková
105 16/2003
Bankovní účty pro podnikatele
Ing. Jan Vocel
113 16/2003

D. Aktuální informace

Reformní zákony prošly prvním čtením
redakce
57 16/2003
Promíjení príslušenství daně
redakce
58 16/2003
Novela zákona o účetnictví
redakce
58 16/2003
Vyměřovací základ u osob, za které je plátcem zdravotního pojištění stát
redakce
59 16/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
59 16/2003
Světová ekonomika
redakce
60 16/2003
Hospodářství ČR
redakce
60 16/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Chyba v zápisu v obchodním rejstříku
Mgr. Jan Jindra
49 16/2003
Oprávnění k podnikání
JUDr. Ing. Radek Jurčík
49 16/2003
Uplatnění nezdanitelné částky po ukončení střední školy
PhDr. Josef Drbohlav
50 16/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 17/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Jak posuzovat příjmy
Ing. Milo? Hovorka
259 17/2003
Kontrola po propuštění zboží a doměření cla a daně
Mgr. Petr Hasman
269 17/2003
Nepeněžní plnění nájemného formou oprav na pronajatém majetku
Ing. Miloš Kořínek
270 17/2003
Daňová kontrola ve zvláštních případech
Ing. Jan Nutil
272 17/2003
Novela zákona o DPH (3.část)
redakce
276 17/2003

B. Právo

K povinnosti mlčenlivosti při výkonu správního dozoru
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
155 17/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Metoda účetnictví (3.část)
Ing. Marie Paseková
119 17/2003

D. Aktuální informace

Kontrolní akce daňové správy v roce 2003
redakce
61 17/2003
Hodnocení ČR v oblasti účetnictví a auditu
redakce
62 17/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
63 17/2003
Světová ekonomika
redakce
64 17/2003
Daňové povinnosti v říjnu 2003
redakce
64 17/2003
Hospodářství ČR
redakce
64 17/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Invalidita a snížení základu daně
Ing. Miloš Kořínek
51 17/2003
Prokazování kvalifikačních předpokladů
JUDr. Ing. Radek Jurčík
52 17/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 18/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Daňové zákony a slušnost
JUDr. Ing. Milan Chmelík
281 18/2003
Daňové a účetní aspekty likvidace společnosti s r.o.
PhDr. Josef Drbohlav
284 18/2003
Dary a možnosti jejich odpočtu od základu daně
Ing. Miloš Kořínek
293 18/2003
Přímé zastoupení v celním řízení a deliktní odpovědnost
Mgr. Petr Hasman
296 18/2003
Novela zákona o DPH (4.část)
redakce
297 18/2003

B. Právo

Současný právní rámec pro energetická odvětví
Ing. Tomáš Chvátal
161 18/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Metoda účetnictví (4.část)
Ing. Marie Paseková
125 18/2003
Podnikatelské úvěry
Ing. Jan Vocel
130 18/2003

D. Aktuální informace

Uchovávání účetních dokladů
Ing. Miloš Kořínek
53 18/2003
Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
redakce
65 18/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
67 18/2003
Světová ekonomika
redakce
68 18/2003
Hospodářství ČR
redakce
68 18/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Přívěsný vozík a sazba základní náhrady
PhDr. Josef Drbohlav
54 18/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 19/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Vývoj daňové progrese u zaměstnanců v ČR v letech 1993-2002
Ivana Kroulíková
303 19/2003
Příjmy dosažené za spolupráce druhého z manželů
PhDr. Josef Drbohlav
308 19/2003
Úplatné postoupení pohledávek a daň z příjmů
Ing. Jan Nutil
313 19/2003
Novela zákona o DPH (5.část)
redakce
317 19/2003

B. Právo

Zadávací řízení na veřejné zakázky podle stžávající a navrhované právní úpravy
JUDr. Ing. Radek Jurčík
165 19/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Ukončení platnosti desetihaléřových a dvacetihaléřových mincí
redakce
138 19/2003

D. Aktuální informace

Reformní zákony jdou do Senátu
redakce
69 19/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
71 19/2003
Ze Sbírek mezinárodních smluv
redakce
71 19/2003
Vyšší poplatky za užívání dálnic
redakce
71 19/2003
Světová ekonomika
redakce
72 19/2003
Hospodářství ČR
redakce
72 19/2003
Daňové povinnosti v listopadu 2003
redakce
72 19/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Ceny v obchodních vztazích
Ing. Miloš Kořínek
55 19/2003
Sleva na dani v daňovém přiznání, které se nepodává za kalendářní rok
PhDr. Josef Drbohlav
55 19/2003
Je jiný majetkový prospěch, který vznikne z poskystnutí bezúročné půjčky, předmětem darovací daně?
JUDr. Ing. Radek Jurčík
56 19/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 20/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

O daňových a nedaňových výdajích
Ing. Milo? Hovorka
323 20/2003
K problematice vkladu pohledávky do obchodní společnosti
PhDr. Josef Drbohlav
333 20/2003
Novela zákona o DPH (dokončení)
redakce
335 20/2003
Zálohy na daň z příjmů
Ing. Miloš Kořínek
341 20/2003

B. Právo

Profese berního úředníka
JUDr. Ing. Milan Chmelík
171 20/2003
Rušení novel zrušovaného právního předpisu
Mgr. Martin Hansel
177 20/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Co bude stát nadcházející rozšíření Unie
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
141 20/2003

D. Aktuální informace

Ze Sbírek zákonů
redakce
73 20/2003
Změny v úpravě nemocenských dávek
redakce
73 20/2003
Světová ekonomika
redakce
74 20/2003
Hospodářství ČR
redakce
74 20/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Omezení pořizovací ceny osobních automobilů
Ing. Pavel Běhounek
57 20/2003
Účetní opravné položky
PhDr. Josef Drbohlav
58 20/2003
Daň z převodu nemovitostí
JUDr. Ing. Radek Jurčík
58 20/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 21/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Chystané změny ve zdaňování a účetnictví fyzických osob
Ing. Milo? Hovorka
345 21/2003
Vytýkací řízení a důkazní povinnost správce daně
351 21/2003
Daňová kontrola u daňového subjektu
Ing. Ivan Macháček
355 21/2003

B. Právo

Perspektivy výstavby nových družstevních bytů
JUDr. Ivan Přikryl
179 21/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Mezinárodní a česká úprava finančních nástrojů
Dr. Ing. Hana Vyskupová
147 21/2003
Hypotéky v roce 2003
Ing. Jan Vocel
152 21/2003

D. Aktuální informace

Ze Sbírek zákonů
redakce
75 21/2003
Paušální částka nákladů řízení o přestupcích
redakce
75 21/2003
Hospodářství ČR
redakce
76 21/2003
Světová ekonomika
redakce
76 21/2003
Daňové povinnosti v prosinci 2003
redakce
76 21/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Daňově uznatelné výdaje
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
59 21/2003
Zálohy na daň z příjmů
PhDr. Josef Drbohlav
59 21/2003
Zůstatková cena technického zhodnocení
Ing. Miloš Kořínek
60 21/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 22/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Změny v daních z příjmů právnických osob
Ing. Milo? Hovorka
1118 22/2003
Daňová kontrola, odvolání a posečkání
373 22/2003
Majetkový vklad v nepeněžité podobě z pohledu DPH
PhDr. Josef Drbohlav
376 22/2003

B. Právo

Zajištění majetku nebo věcí v trestním řízení
redakce
185 22/2003
Zjišťování a prokazování totožnosti
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
191 22/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Dlouhodobý majetek
Ing. Marie Paseková
159 22/2003

D. Aktuální informace

Z poslanecké sněmovny
redakce
77 22/2003
Upozornění na chybu v příloze č. 2 zákona o DPH po novele
77 22/2003
Ze sbírek zákonů
redakce
78 22/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Investiční pobídky po vstupu ČR do EU
Mgr. Michael Kincl
61 22/2003
Opravy nad rámec obvyklého udržování
redakce
62 22/2003
Penzijní připojištění a nezdanitelná část základu daně
Ing. Miloš Kořínek
62 22/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 23/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Nový zákon o spotřebních daních
Ing. Ondřej Denkstein
379 23/2003
Změny v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
redakce
383 23/2003
Zdaňování společností v mezinárodním styku
392 23/2003
Ručení a zástavní právo jako způsob zajištění pohledávek
PhDr. Josef Drbohlav
397 23/2003

B. Právo

Harmonizace právní úpravy činnosti daňových poradců
redakce
199 23/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Podpora podnikání malých a středních podniků
Ing. Jan Vocel
167 23/2003

D. Aktuální informace

Uplatňování DPH po zrušení platnosti drobných mincí
redakce
79 23/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
80 23/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Záznamní povinnost u DPH
PhDr. Josef Drbohlav
63 23/2003
Odpisy převzatého automobilu
Ing. Miloš Kořínek
64 23/2003

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), číslo 24/2003

A. Daně, dávky, poplatky a clo

Případy optimalizace daně z příjmů fyzických osob za rok 2003
Ing. Ivan Macháček
403 24/2003
Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, v roce 2004
Ing. Antonín Daněk
412 24/2003
Opravy na najatém majetku z pohledu DPH
PhDr. Josef Drbohlav
417 24/2003
Pořizování kopií účetních dokladů a jiných dokumentů správcem daně
420 24/2003

B. Právo

Změny ve stavebním spoření
redakce
203 24/2003

C. Hospodářství, obchod, finance

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v roce 2004
Ing. Jan Vocel
173 24/2003
Souběžné použití vyhlášky propodvojné účetnictví podnikatelů a opatření Ministerstva financí
Ing. Helena Vorbová
179 24/2003

D. Aktuální informace

Snížení zajištění spotřební daně nebo upuštění od jeho poskytnutí
redakce
81 24/2003
Zvýšení důchodů v roce 2004
redakce
82 24/2003
Ze Sbírek zákonů
redakce
83 24/2003
Daňové povinnosti v lednu 2004
redakce
84 24/2003
Světová ekonomika
redakce
84 24/2003
Hospodářství ČR
redakce
84 24/2003

E. Poradenský servis - dotazy čtenářů

Pronájem chaty
Ing. Miloš Kořínek
65 24/2003
Daň z převodu nemovitosti zaplacená ručitelem
PhDr. Josef Drbohlav
66 24/2003