LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2001, seznam čísel:
06 07 08 09 10 11 12 

Právo a rodina, číslo 06/2001

Obsah:

Kyselá jablka rodinného práva
JUDr. Hana Nová
1 06/2001
Právo dítěte na život
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
12 06/2001
Když přichází exekutor
PhDr. Zdeněk Svoboda
14 06/2001
Úschovy u notáře (1.část)
Mgr. Erik Mrzena
18 06/2001
Zrušení věcného břemene
JUDr. Eva Pulzová
20 06/2001
Financování úpravy pozemku leasingem
JUDr. Jiří Pulz
21 06/2001
Placení výživného po rozvodu a nový sňatek
JUDr. Eva Pulzová
22 06/2001
Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
JUDr. Jiří Pulz
22 06/2001
Spotřebitelské služby
Doc. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
23 06/2001
Výkon peněžitého trestu
JUDr. Marcela Kacafírková
23 06/2001
Vyživovací povinnost mezi manžely
JUDr. Aleš Bartoš
24 06/2001
K diskusi o snížení minimální věkové hranice trestní odpovědnosti
JUDr. Marcela Kacafírková
7 06/2001
Význam rodinné mediace
Doc. JUDr. Senta Radvanová
9 06/2001
Kyselá jablka rodinného práva (2.část)
JUDr. Hana Nová
1 07/2001
Jistoty a práva zaměstnanců EU
Josef Illiaš
10 07/2001
Úschovy u notáře (2.část)
Mgr. Erik Mrzena
13 07/2001
Postavení nezletilého poškozeného v trestním řízení
JUDr. Marcela Kacafírková
16 07/2001
JUDIKÁT - Nad jedním rozhodnutím Ústavního soudu
neznámý
19 07/2001
Společné jmění manželů v podnikatelské činnosti
JUDr. Eva Pulzová
23 07/2001
Prokázání jmění manželů v podnikatelské činnosti
JUDr. Marcela Kacafírková
24 07/2001
Vztah nezletilých dětí k otci a výše výživného
JUDr. Aleš Bartoš
24 07/2001
Nájemní vztahy k bytůům - jejich vznik, práva a povinnosti, zánik
Mgr. Jan Jindra
5 07/2001
Kyselá jablka rodinného práva (3.část)
JUDr. Hana Nová
1 08/2001
Právní úprava osvojení v Německu a srovnání s ČR
neznámý
11 08/2001
Trest odnětí svobody mladistvých
JUDr. Marcela Kacafírková
15 08/2001
Daňové přiznání při převodu nemovitosti
JUDr. Magdalena Ježková
18 08/2001
Žaloba na vyklizení bytu
JUDr. Eva Pulzová
19 08/2001
Vypořádání spoluvlastnického vztahu
JUDr. Magdalena Ježková
20 08/2001
Vypořádání restitučního nároku
JUDr. Jakub Kavalír
21 08/2001
Zdaňování přijmů z pronájmu
Ing. Milan Burian
21 08/2001
Chybné rozhodnutí pozemkového úřadu
JUDr. Jakub Kavalír
22 08/2001
Odpisy spoluvlastníků nemovitosti
Ing. Milan Burian
22 08/2001
Osvobození od daně z přijmů
Ing. Milan Burian
23 08/2001
Ochrana práv rodiče
JUDr. Eva Pulzová
23 08/2001
Specifika trestů pro mladistvé
JUDr. Marcela Kacafírková
24 08/2001
Právo na vzdělání z pohledu mezinárodního práva
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
5 08/2001
Zástavní právo po novele
Mgr. Jan Jindra
8 08/2001
Dítě školou povinné
JUDr. Monika Bayerová, PhD.
1 09/2001
Úmluva o právech dítěte a lproblémy její aplikace v ČR
JUDr. Hana Nová
12 09/2001
Historický exkurz aneb Dětství a dospívání v trestněprávních normách
Mgr. Pavla Ulvrová
17 09/2001
Šlépěje pro dítě
PhDr. Eduard Bakalář
18 09/2001
Výpověď nájmu z bytu
JUDr. Eva Pulzová
21 09/2001
Vypořádání majetkových poměrů
JUDr. Eva Pulzová
21 09/2001
Informace o dětech ve výkonu trestu
JUDr. Věra Novotná
22 09/2001
Ochrana údajů v matričních knihách
JUDr. Eva Pulzová
23 09/2001
Předmanželská smlouva
JUDr. Eva Pulzová
23 09/2001
Co je v zájmu dítěte (pokračování)
JUDr. Věra Novotná
4 09/2001
K některým aspektům nové úpravy vedení matrik
JUDr. Eva Pulzová
6 09/2001
Ddědění versus darování nemovitostí - právní a daňové aspekty
Mgr. Jan Jindra
9 09/2001
Postavení mediace v české společnosti
JUDr. Jiřina Voňková, CSc.
1 10/2001
Nové směry prevence kriminality mládeže
Mgr. Pavla Ulvrová
12 10/2001
Úloha rodiny ve výchově
JUDr. Marcela Kacafírková
15 10/2001
Judikát - Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR
neznámý
18 10/2001
Zdanění lpřevodu vlastnického práva k nemovitosti
JUDr. Magdalena Ježková
19 10/2001
Podmínky pro osvojení
JUDr. Eva Pulzová
20 10/2001
Výpověď společného nájmu bytu
JUDr. Eva Pulzová
21 10/2001
Úhrada za pobyt v ústavu sociální péče
JUDr. Eva Rá?ová
22 10/2001
Vyživovací povinnost
JUDr. Eva Pulzová
23 10/2001
Pružná pracovní doba
JUDr. Věra Hrouzková
24 10/2001
Délka dovolené
JUDr. Věra Hrouzková
24 10/2001
Obligatornost notářského zápisu
Mgr. Erik Mrzena
3 10/2001
Úmluva o právech dítěte a problémy její aplikace v ČR (pokračování)
JUDr. Hana Nová
8 10/2001
Změny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí
JUDr. Věra Novotná
1 11/2001
Stíhat, nebo nestíhat?
Luboš Patera
11 11/2001
Právní sankce pro mladistvé v České republice a v Německu
Mgr. Pavla Ulvrová
15 11/2001
Těhotná žena a výkon trestu odnětí svobody
JUDr. Marcela Kacafírková
20 11/2001
Možnost popření otcovství
JUDr. Eva Pulzová
20 11/2001
Zrušení práva společného nájmu bytu bývalých manželů soudem
JUDr. Eva Pulzová
20 11/2001
Sexuální vztah otce a dcery
JUDr. Marcela Kacafírková
21 11/2001
Výkon práv a povinností vyplývajících z obsčanskoprávních vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy
JUDr. Eva Pulzová
22 11/2001
Výkon trestu odnětí svobody matky a péče o její dítě
JUDr. Marcela Kacafírková
23 11/2001
Dosažení zletilosti potomka v souladu s § 8 odst. 2 občanského zákkoníku a správa jeho majetku
JUDr. Eva Pulzová
23 11/2001
Stavební spoření nezletilých
Mgr. Alexandra Rožnová
6 11/2001
Bytová otázka a oběti domácího násilí
Mgr. Markéta Huňková
1 12/2001
Reálné rozdělení nemovitosti
Mgr. Jan Jindra
15 12/2001
Stavební spoření nezletilých (2.část)
Mgr. Alexandra Rožnová
17 12/2001
Naplnění znaků trestného činu týrání svěřené osoby
JUDr. Marcela Kacafírková
22 12/2001
Lze se neplacením nájemného domáhat uplatnění svých nároků?
JUDr. Eva Pulzová
22 12/2001
Problémy vznikající při ústně sjednaném pracovním poměru
JUDr. Věra Hrouzková
23 12/2001
Práva a povinnosti nového vlastníka při prodeji nemovitosti
JUDr. Eva Pulzová
24 12/2001
Rozsah nároku na dovolenou bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou
JUDr. Věra Hrouzková
24 12/2001
Zaměstnávání rodinných příslušníků
JUDr. Věra Hrouzková
6 12/2001
Státní zastupitelství a ochrana dětí
JUDr. Libor Nedorost, Ph.D.
9 12/2001