LINDE nakladatelství

OBSAHY VYDÁVANÝCH ČASOPISŮ

Právo a rodina

Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autorský rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jednotlivá čísla: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Rejstřík: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ročník 2011, seznam čísel:
1 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 

Právo a rodina, číslo 1/2011

Obsah:

Změny v sociální oblasti od 1.1.2011
JUDr. Jan Přib
1 1/2011
Ttvání vyživovací povinnosti při prohlubování kvalifikace dítěte - vybraná judikatura Ústavního soudu
JUDr. Romana Lužná
10 1/2011
Glosa k dispozičnímu oprávnění zletilého dítěte v řízení o určení výživného zahájeném v době jeho nezletilosti
JUDr. Robert Waltr
16 1/2011
Stres - jeho podstata a význam v našem životě
Mgr. Eva Petrová
18 1/2011
Novela zákona o obecně prospěšných společnostech
Mgr. Vendula Duchková
20 1/2011
Možnosti soudů a orgánů sociálně-právní cohrany dětí v pomoci řešit spory rodičů o děti
JUDr. Věra Novotná
6 1/2011

Otázky a odpovědi

Ztráta nároku na podporu v nezaměstnanosti
Mgr. Eva Svěrčinová
23 1/2011
Změny při poskytování podpory v nezaměstnanosti od 1.1.2011
Mgr. Eva Svěrčinová
23 1/2011
Jak se vyhnout povinnosti zdanit prodej bytu?
Ing. Helena Machová
24 1/2011

Právo a rodina, číslo 10/2011

Obsah:

Psychická traumatizace obětí kriminality
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 10/2011
Víme, jaké jsou základní principy oddlužení?
Mgr. Bc. Hana Boulová
12 10/2011
Muži versus ženy - právní úprava střídavé výchovy
JUDr. Oldřiška Luňáčková
18 10/2011
Psychologie šikanování
PhDr. Tomáš Novák
19 10/2011
Jak dál v pěstounské péči?
JUDr. Věra Novotná
7 10/2011

Otázky a odpovědi

Požadavek na zvýšení výživného při nižších příjmech
Mgr. Romana Lužná
22 10/2011
Nezletilý rodič a rodičovská zodpovědnost
Mgr. Romana Lužná
22 10/2011
Nesouhlas se střídavou péčí
Mgr. Romana Lužná
24 10/2011
Snaha o zřewknutí se nemanželského dítěte
Mgr. Romana Lužná
24 10/2011

Právo a rodina, číslo 11/2011

Obsah:

O třech (ne)způsobilých účastnících
Mgr. Tomáš Behr
1 11/2011
Dědické právo dětí - spory a spletité případy z praxe
JUDr. Romana Lužná
12 11/2011
Odebírání dětí z chudých rodin - stanovisko Nejvyššího soudu ve světle požadavků Evropského soudu pro lidská práva
Mgr. Radka Dohnalová
17 11/2011
Burn out syndrom na rodičovské dovolené
PhDr. Tomáš Novák
23 11/2011
Nové pohledy na pomoc obětem závažných zločinů
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
5 11/2011
Pořizování nahrávek z komunikace rodičů při předávání nezletilých dětí
JUDr. Oldřiška Luňáčková
1 12/2011
Dědické právo dětí - spory a spletité případy z praxe (2.)
JUDr. Romana Lužná
11 12/2011
Poznámky k psychologickým znaleckým posudkům u rozvodových sporů o děti
PhDr. Tomáš Novák
15 12/2011
Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče
Mgr. Lucie Vránová
20 12/2011
Nakresli rodinu a pak ji začaruj do zvířat
Mgr. Eva Petrová
21 12/2011
První rok projektu Centrum na podporu nových metod a příležitostí ve vzdělávání
redakce
23 12/2011
Odebírání dětí z chudých rodin - stanovisko Nejvyššího soudu ve světle požadavků Evropského soudu pro lidská práva (2.)
Mgr. Radka Dohnalová
3 12/2011
Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže od 1. listopadu 2011
PhDr. Daniela Schreibová
9 12/2011

Právo a rodina, číslo 12/2011

Otázky a odpovědi

Požadavek na předávání dítěte v době jeho nemoci
JUDr. Romana Lužná
24 12/2011
Vyživovací povinnost mezi manžely
JUDr. Romana Lužná
24 12/2011

Právo a rodina, číslo 2/2011

Obsah:

Expartner stalking a jeho podoby
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 2/2011
Pozice mezi sourozenci může oblivňovat budoucí partnerské vztahy
PhDr. Tomáš Novák
12 2/2011
Rozsudek Nejvyššího správního soudu: nemožnost postihu za porušení povinnosti podrobit se pravidelnému očkování
Mgr. Daniel Hovorka
18 2/2011
Výdělečná činnosti při poskytování dávek v mateřství a rodičovství
JUDr. Jan Přib
8 2/2011

Otázky a odpovědi

Změna křestního jména adoptovanému dítěti
JUDr. Romana Lužná
24 2/2011

Právo a rodina, číslo 3/2011

Obsah:

Nebezpeční expartneři
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 3/2011
Hyperaktivní dítě a rodiče
PhDr. Tomáš Novák
14 3/2011
Komparace české a německé právní úpravy institutu výslechu nezletilých dětí v občanském soudním řízení
Doc.,Mgr.,Ing. Daniel Novák, CSc., Viktor Novák
17 3/2011
Asertivita a základní asertivní práva
Mgr. Eva Petrová
21 3/2011
Majetkové vztahy mezi registrovanými partnery
JUDr. Romana Lužná
8 3/2011

Otázky a odpovědi

Byt jako dar jednomu z maželů
JUDr. Romana Lužná
23 3/2011
Snaha o přepis části nemovitosti ve společném jmění manželů na dceru
JUDr. Romana Lužná
23 3/2011
Snížení daně na invaliditu
Ing. Miloš Kořínek
24 3/2011

Právo a rodina, číslo 4/2011

Obsah:

Zásahy státu do rodičovské zodpovědnosti a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
1 4/2011
Děti jsou ohroženější, než se může zdát
MUDr. František Schneiberg
12 4/2011
Oceňování hodnoty členského podílu v bytovém družstvu při vypořádání společného jmění manželů v judikatuře Nejvyššího soudu
Mgr. Monika Schön
16 4/2011
Obranné mechanismy bránící řádné přípravě dítěte na styk s druhým rodičem, zejména u tzv. hraničních osob
PhDr. Tomáš Novák
19 4/2011
Jak propojit asertivitu s empatií
Mgr. Eva Petrová
23 4/2011
Unifikace rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky v režimu posílené spolupráce rozdělila Evropu
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer
7 4/2011
Slyšení dítěte a jeho participace při posktování sociálně-právní ochrany
JUDr. Věra Novotná
1 5/2011
Co z asertivity je použitelné v rozvodové při o děti?
PhDr. Tomáš Novák
14 5/2011
Právní rámec pro realizaci práva dítěte znát své rodiče
Mgr. Martina Poláková
17 5/2011
Konference k právům dítěte v Brně 20. května 2011
Irena Čechová
23 5/2011
Návrh novely zákona o soudnictví ve věcech mládeže
redakce
4 5/2011
Zásahy státu do rodičovské zodpovědnosti a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (2.)
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
5 5/2011
Děti jsou ohroženější, než se může zdát (2.)
MUDr. František Schneiberg
9 5/2011

Právo a rodina, číslo 5/2011

Otázky a odpovědi

Co dělat, komunikuje-li dospělý potomek neochotně
PhDr. Tomáš Novák
24 5/2011

Právo a rodina, číslo 6/2011

Obsah:

Vymáhání výživného v cizině a konkurence mezinárodních nástrojů
Mgr. Tomáš Behr
1 6/2011
Doručování ve věcech nájmu bytu
Mgr. Jarmila Nedoma
10 6/2011
Je sebepoškozování pouhým voláním o pomoc?
PhDr. Tomáš Novák
14 6/2011
Obezřetnost je u spotřebitelských úvěrů na místě
Mgr. Lukáš Vacek
18 6/2011
Rodinná mediace při řešení kofliktů v rodině
Bc. Tereza Ponížilová
22 6/2011
Výživné rozvedeného manžela a po zrušení registrovaného manželství
JUDr. Romana Lužná
5 6/2011

Otázky a odpovědi

Ochrana zdravotně postižených
Mgr. Olga Bičáková
24 6/2011

Právo a rodina, číslo 7/2011

Obsah:

Vliv náhradní péče na psychický vývoj dítěte
PhDr.etPhDr.Radek Ptáček, Ph.D.MBA RNDr. Hana Ku
1 7/2011
Změna vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou
redakce
12 7/2011
Nepříjemná věc: vrácení daru
JUDr. Romana Lužná
13 7/2011
Obezřetnost je u spotřebitelských úvěrů na místě (2.)
Mgr. Lukáš Vacek
17 7/2011
Mentální programování jako forma ovlivňování dítěte po rozvodu
PhDr. Tomáš Novák
19 7/2011
Novela zákona o důchodovém pojištění v Senátu
redakce
22 7/2011
Participace dítěte: výchova a vzdělávání ve škole, soudní řízení
Irena Čechová
23 7/2011
Jak se vyznat v domácím násilí?
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
4 7/2011

Otázky a odpovědi

Sešlo ze stavby na pozemku na hypoteční úvěr
Ing. Miloš Kořínek
23 7/2011
Připravuje se sankce za odmítnutí služby u uchazečů o zaměstnání
Mgr. Olga Bičáková
24 7/2011

Právo a rodina, číslo 8/2011

Obsah:

Patologické užívání internetu
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1 8/2011
Teoretické modely zanedbávání dětí - proč je rodiče zanedbávají?
PhDr.et PhDr. Radik Ptáček, Ph.D., MBA Mgr. Tere
12 8/2011
"Jakoby" osobnost v manželství a roičovství
PhDr. Tomáš Novák
15 8/2011
Nakresli strom, jakýkoli, jenom ne jehličnatý!
Mgr. Eva Petrová
18 8/2011
Volba pohlaví - dva pohledy
JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D., Mgr. Barbora No
21 8/2011
Problematika připravované legislativní úpravy mediace
JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M.
6 8/2011
Emocionální vývoj dítěte v prostředí náhradní výchovné péče
PhDr.etPhDr.Radek Ptáček, Ph.D.MBA RNDr. Hana Ku
1 9/2011
Střídavá výchova a vyživovací povinnost rodičů
Mgr. Monika Schön
12 9/2011
Kdy se zvýší poplatky za den pobytu v nemocnici
redakce
16 9/2011
Školský stres a jeho souvislosti
PhDr. Tomáš Novák
17 9/2011
Volba pohlaví - dva pohledy (2.)
JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D., Mgr. Barbora No
19 9/2011
Nakresli strom, jakýkoli, jenom ne jehličnatý! (2.)
Mgr. Eva Petrová
22 9/2011
Aktuálně k důchodům včetně předčasných apozůstalostních
JUDr. Jan Přib
5 9/2011

Právo a rodina, číslo 9/2011

Otázky a odpovědi

Výdělečná činnost na mateřské a rodičovské dovolené
JUDr. Jan Přib
24 9/2011
Příspěvek od úřadu práce
Mgr. Olga Bičáková
24 9/2011